ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2

รายชื่อนักเรียนที่มีสถานะการมาเรียน : ลากิจ/ลาป่วย ประจำวันที่ 03 กุมภาพันธ์ 2566

ที่รหัสชื่อ-นามสกุลเวลาห้อง
1 26231 ด.ญ.ณัชชา อุดขา 00:00:00 2
2 26216 ด.ช.ปภพ สิงหรัตน์ 00:00:00 2
3 26272 ด.ญ.แก้วกาญจนา พรชัยเดชากุล 00:00:00 3
4 26265 ด.ช.ภูรินทร์ เสรีพาณิชย์ 00:00:00 3
5 26298 ด.ช.นริศวร์ วิจิตร 07:54:10 4
6 26408 ด.ญ.สุกันยา ท้าวภูทร 00:00:00 6
7 26484 ด.ญ.ปาริฉัตร บัวนาค 00:00:00 8
8 26463 ด.ช.ธิติวุฒิ สุขยิรัญ 07:55:32 8
9 26457 ด.ช.ฐาปนพงษ์ ต๊ะโย 00:00:00 8
10 26071 ด.ญ.อริศรา เเก้วเทพ 00:00:00 10
11 26047 ด.ญ.ธัญทิพ ธิสงฆ์ 00:00:00 10
12 26124 ด.ญ.ทอฝัน สมนาม 07:59:43 12
Copyright © 2008 TWk. All Rights Reserved.
Powered by งานเทคโนโลยีสารสนเทศ
Tel : 053-795474  Fax : 053-795475  Email: yotin.sir@thoengwit.ac.th