นักเรียนที่มีสถานะการมาเรียน : ไม่ร่วมกิจกรรมหน้าเสาธง

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2

ประจำวันที่ 29 กันยายน 2566

เรียนดี มีวินัย ใจกตัญญู

ที่รหัสชื่อ-นามสกุลเวลาห้อง
1 26798 ด.ช.วรภพ อุทธิยา 00:00:00 2
2 26795 ด.ช.ภัทรทวี แก้วนวน 07:56:38 2
3 26791 ด.ช.นวพล เดชเสน 00:00:00 2
4 26809 ด.ญ.ปั้นฝัน กมขุนทด 00:00:00 2
5 26859 ด.ญ.ภัทรียา แก้วเกิด 00:00:00 3
6 26854 ด.ญ.พรชนก แปงคำ 00:00:00 3
7 26837 ด.ช.พีรวิชญ์ คะนนท์ 00:00:00 3
8 26836 ด.ช.พรมโชติ กรวยนอก 00:00:00 3
9 26835 ด.ช.ปิยะวัฒณ์ จันทะมงคล 00:00:00 3
10 26832 ด.ช.ธีรภัทร์ คำพลงาม 00:00:00 3
11 26830 ด.ช.ณัฐพล ผลประการ 00:00:00 3
12 26829 ด.ช.ณฐกร อ่อนหวาน 00:00:00 3
13 26828 ด.ช.กิตติกร อุปพรรณ์ 00:00:00 3
14 26826 ด.ช.กรธวัช นารินรักษ์ 00:00:00 3
15 26915 ด.ช.พีรพัฒน์ มูลต้น 00:00:00 5
16 26914 ด.ช.พงศกร กุดรังนอก 00:00:00 5
17 26908 ด.ช.ชนะพล เคนพันธ์ 00:00:00 5
18 26989 ด.ญ.สุพิชญา เพชรนอก 00:00:00 6
19 26985 ด.ญ.ฟ้าใส บัวระภา 00:00:00 6
20 26981 ด.ญ.ปพิชญา กาละวงค์ 00:00:00 6
21 26979 ด.ญ.ธิดารัตน์ สอนนันฐี 00:00:00 6
22 26978 ด.ญ.ธิญาดา ศิริภักดิ์ 00:00:00 6
23 26977 ด.ญ.ธนัชพร ปงลังกา 00:00:00 6
24 26973 ด.ช.อรรถพล แพงจ่อย 00:00:00 6
25 26971 ด.ช.ศุภวิชญ์ ใจใหญ่ 00:00:00 6
26 26970 ด.ช.ศักรภพน์ ธนะวดี 00:00:00 6
27 26968 ด.ช.วิทยา บุตรพรม 00:00:00 6
28 26966 ด.ช.วรพิศชาติ์ อโนทัย 00:00:00 6
29 26962 ด.ช.พัทธนันท์ ภิวงศ์ 00:00:00 6
30 26960 ด.ช.ปภิณภัทร เขื่อนศิริ 00:00:00 6
31 26959 ด.ช.บูรพา คำอุปละ 00:00:00 6
32 26954 ด.ช.ทวีศักดิ์ กิติ 00:00:00 6
33 26952 ด.ช.เจสัน ฐิติพงษ์ กอมบอร์ด 00:00:00 6
34 26951 ด.ช.จิรวัฒน์ แก้วกู่ 00:00:00 6
35 26950 ด.ช.กิจติชัย ดวงก๋าทอง 00:00:00 6
36 26605 ด.ญ.กวิตา พิมพ์แพงรักษ์ 00:00:00 9

โรงเรียนเทิงวิทยาคม

เลขที่ 278 ม.1 ต.เวียง อ.เทิง จ.เชียงราย 57160

08-6586-7999

ติดต่อสอบถาม

สำนักงานกิจการนักเรียน: 0-5379-5539
อีเมล : kitjakran@thoengwit.ac.th
พัฒนาโดย นายโยธิน ศิริเอ้ย
08-9835-8225
อีเมล : yotin.sir@thoengwit.ac.th