นักเรียนที่มีสถานะการมาเรียน : ไม่เข้าร่วมกิจกรรมหน้าเสาธง

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2

ประจำวันที่ 09 มิถุนายน 2566

เรียนดี มีวินัย ใจกตัญญู

ที่รหัสชื่อ-นามสกุลเวลาห้อง
1 26797 ด.ช.ภานุกร บัวดาบติ๊บ 08:02:52 2
2 26796 ด.ช.ภัทรนันท์ ทองจำรัส 07:49:51 2
3 26795 ด.ช.ภัทรทวี แก้วนวน 07:49:14 2
4 26857 ด.ญ.พิชชาภา วงศ์ผา 00:00:00 3
5 26837 ด.ช.พีรวิชญ์ คะนนท์ 00:00:00 3
6 26904 ด.ญ.วิรัญญา คุณประสาท 08:00:28 4
7 26895 ด.ญ.นารีรัตน์ คำภิระปาวงค์ 07:55:13 4
8 26893 ด.ญ.ธีรดา ชาติไทย 00:00:00 4
9 26881 ด.ช.สรวิชญ์ ชุ่มเย็น 07:53:58 4
10 26915 ด.ช.พีรพัฒน์ มูลต้น 00:00:00 5
11 27753 ด.ช.พีรวิชญ์ จึงวัฒนสกุล 07:56:43 5
12 26975 ด.ญ.จิรัศยา การถาง 00:00:00 6
13 26968 ด.ช.วิทยา บุตรพรม 00:00:00 6
14 26961 ด.ช.ปิยวัชร์ สุขเหมอะ 00:00:00 6
15 26950 ด.ช.กิจติชัย ดวงก๋าทอง 00:00:00 6
16 27022 ด.ญ.ปาณิสรา มิมาละ 00:00:00 7
17 27010 ด.ช.วีรวัฒน์ ปุดราช 00:00:00 7
18 27043 ด.ช.ปิยนันท์ อ่อนมา 00:00:00 8
19 27031 ด.ช.กิตติธัช แตงอ่อน 00:00:00 8
20 26674 ด.ช.ศุภวิชญ์ กิติ 00:00:00 11
21 26633 ด.ช.ธนกฤต ทิวาพัฒน์ 00:00:00 11
22 26692 ด.ญ.วีรนุช หลองทุ่ง 00:00:00 11
23 26702 ด.ช.ณนคร อัครประเสริฐกุล 00:00:00 12

โรงเรียนเทิงวิทยาคม

เลขที่ 278 ม.1 ต.เวียง อ.เทิง จ.เชียงราย 57160

08-6586-7999

ติดต่อสอบถาม

สำนักงานกิจการนักเรียน: 0-5379-5539
อีเมล : kitjakran@thoengwit.ac.th
พัฒนาโดย นายโยธิน ศิริเอ้ย
08-9835-8225
อีเมล : yotin.sir@thoengwit.ac.th