ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2

รายชื่อนักเรียนที่มีสถานะการมาเรียน : ไม่เข้าร่วมกิจกรรมหน้าเสาธง ประจำวันที่ 03 กุมภาพันธ์ 2566

ที่รหัสชื่อ-นามสกุลเวลาห้อง
1 26206 ด.ญ.รัศมีวรรณ จันวิลัย 00:00:00 1
2 26246 ด.ญ.ลิปิการ์ ภูชมศรี 00:00:00 2
3 26213 ด.ช.ชัชชัย ลุงอ่อง 00:00:00 2
4 26295 ด.ช.ณัฐภูมิ ภูมินนท์ 00:00:00 4
5 26584 ด.ช.ปฏิภาณ กองหล้า 00:00:00 5
6 26378 ด.ช.ณภัทร แปงจะนะ 00:00:00 6
7 26430 ด.ช.ศุภกรณ์ จันทร์ทิพย์ 00:00:00 7
8 26429 ด.ช.รัฐศาสตร์ เเก้วบุญเถิง 00:00:00 7
9 26427 ด.ช.ภูกวิน ธรรมศิริ 00:00:00 7
10 26420 ด.ช.ธนวัฒน์ แก้วปันมา 00:00:00 7
11 26421 ด.ช.ธีรเมธ ธิโนชัย 00:00:00 7
12 26416 ด.ช.จิตติพัฒน์ ตื้อคำ 00:00:00 7
13 26483 ด.ญ.ตรีทิพยนิภา พิมพา 00:00:00 8
14 26470 ด.ช.สิทธิชัย สารโน 00:00:00 8
15 26461 ด.ช.ดรัสวัต ศักดิ์สม 00:00:00 8
16 26459 ด.ช.ณัฐวุฒิ ขันเงิน 00:00:00 8
Copyright © 2008 TWk. All Rights Reserved.
Powered by งานเทคโนโลยีสารสนเทศ
Tel : 053-795474  Fax : 053-795475  Email: yotin.sir@thoengwit.ac.th