ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2

รายชื่อนักเรียนที่มีสถานะการมาเรียน : มาสาย ประจำวันที่ 03 กุมภาพันธ์ 2566

ที่รหัสชื่อ-นามสกุลเวลาห้อง
1 26211 ด.ญ.สุทธิดา จันทรเจริญ 08:05:30 1
2 26204 ด.ญ.พีรดา ทิพโคต 08:05:30 1
3 26193 ด.ญ.ทิพยอร ไชยราช 08:05:30 1
4 26189 ด.ญ.ณัฐณิชา สิบสองปันนา 08:05:30 1
5 26172 ด.ช.ธนวิชญ์ ศรีคำสุข 08:05:30 1
6 26251 ด.ญ.ไหมแก้ว อุทธิยา 08:03:25 2
7 26249 ด.ญ.สุชัญญา แสนใจยา 08:03:25 2
8 26247 ด.ญ.วรากร บุญวงค์ 08:03:25 2
9 26245 ด.ญ.มณีรินทร์ รัตนนิรมล 08:03:25 2
10 26243 ด.ญ.พิชญา สมโน 08:03:25 2
11 26242 ด.ญ.พิชชาพร หมื่นเกี๋ยง 08:03:25 2
12 26230 ด.ญ.ฐิติมา สำแดงสาร 08:03:25 2
13 26064 ด.ญ.พิจิตรา ติ๊บประดวง 08:03:25 2
14 26276 ด.ญ.นฤมล อัศวภูมิ 08:01:43 3
15 26253 ด.ช.กลการ กันอินทร์ 08:01:43 3
16 26476 ด.ญ.กัญญารัตน์ ปันจันทร์ 08:06:20 8
17 26458 ด.ช.ณภคพล พูลทรัพย์ไพศาล 08:06:20 8
18 26665 ด.ญ.ธนิดา เจริญรัตชาติ 08:02:35 12
19 26108 ด.ช.คมกริช กองกาย 08:02:35 12
20 26110 ด.ช.ณชพล วิลัย 08:02:35 12
21 26111 ด.ช.ณัฐกฤต ท้ายนาวา 08:02:35 12
22 26118 ด.ช.วิริยะพล เขตชัยภูมิ 08:02:35 12
23 26126 ด.ญ.นภสร ชัยวุฒิ 08:02:35 12
24 26132 ด.ญ.พิชามญชุ์ ถุงปัญญา 08:02:35 12
Copyright © 2008 TWk. All Rights Reserved.
Powered by งานเทคโนโลยีสารสนเทศ
Tel : 053-795474  Fax : 053-795475  Email: yotin.sir@thoengwit.ac.th