นักเรียนที่มีสถานะการมาเรียน : ไม่สแกนบัตรนักเรียน

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1

ประจำวันที่ 29 กันยายน 2566

เรียนดี มีวินัย ใจกตัญญู

ที่รหัสชื่อ-นามสกุลเวลาห้อง
1 27477 ด.ญ.อังคณา คำดี 00:00:00 4
2 27470 ด.ญ.ปาริณี แสนอินต๊ะ 00:00:00 4
3 27457 ด.ช.ศิรการ จุลลี 00:00:00 4
4 27450 ด.ช.ปรเมษฐ์ บุตรพรม 00:00:00 4
5 27448 ด.ช.ธีรวุฒิ อินต๊ะมูล 00:00:00 4
6 27549 ด.ญ.พิชญาภา แซ่ย่าง 00:00:00 6
7 27548 ด.ญ.พิชชาภัค ไชยะ 00:00:00 6
8 27539 ด.ญ.กัลย์สุดา มุงเมือง 00:00:00 6
9 27530 ด.ช.ภัทรพล สายเสริมผล 00:00:00 6
10 27525 ด.ช.ชนันท์วรพัชร คำม้าว 00:00:00 6
11 27524 ด.ช.ธนพัฒน์ วงศ์วุฒิ 00:00:00 6
12 27594 ด.ญ.วชิรญา สระศรี 00:00:00 7
13 27593 ด.ญ.ยมาภรณ์ ปุตตะ 00:00:00 7
14 27587 ด.ญ.พิชญาภา ชาดา 00:00:00 7
15 27584 ด.ญ.บุญยานุช อินทรแสง 00:00:00 7
16 27582 ด.ญ.ธรรมสรณ์ ภูมี 00:00:00 7
17 27581 ด.ญ.ณัชริยา อินสาร 00:00:00 7
18 27575 ด.ญ.คนิจกุล หุละสุข 00:00:00 7
19 27574 ด.ช.อานนท์ ชิณวงศ์ 00:00:00 7
20 27572 ด.ช.สุทธิกานต์ จันปวงเสน 00:00:00 7
21 27567 ด.ช.ภครนันท์ ขันคำ 00:00:00 7
22 27566 ด.ช.ปิยวัฒน์ สีก่ำ 00:00:00 7
23 27565 ด.ช.นพคุณ ปวงคำ 00:00:00 7
24 27561 ด.ช.ณัฐนนท์ พลจร 00:00:00 7
25 27558 ด.ช.จิรทิปต์ พงษ์วาล 00:00:00 7
26 27632 ด.ญ.รุ่งทิวา นำหาญ 00:00:00 8
27 27630 ด.ญ.พัชรินทร์วรา กองมงคล 00:00:00 8
28 27606 ด.ช.ฐิติกร ไกลถิ่น 00:00:00 8
29 27599 ด.ช.กิจติพศ คำผัด 00:00:00 8
30 27225 ด.ญ.เบญจพร การถาง 00:00:00 10
31 27217 ด.ญ.ณัฏฐการุณ วิงวอน 00:00:00 10
32 27216 ด.ญ.ฐิตาพร ฟังช้า 00:00:00 10
33 27212 ด.ญ.กานต์พิชชา เงินแท้ 00:00:00 10
34 27209 ด.ช.ภานุวิชญ์ ยาไทยสงค์ 00:00:00 10
35 27205 ด.ช.ปภังกร ธัญลักษณ์ชัยกุล 00:00:00 10
36 27202 ด.ช.ธนภัทร อินทวงศ์ 00:00:00 10
37 27198 ด.ช.พรหมพิริยะ ไชยด้วง 00:00:00 10
38 27199 ด.ช.ฐิตินันท์ ไชยเทพ 00:00:00 10

โรงเรียนเทิงวิทยาคม

เลขที่ 278 ม.1 ต.เวียง อ.เทิง จ.เชียงราย 57160

08-6586-7999

ติดต่อสอบถาม

สำนักงานกิจการนักเรียน: 0-5379-5539
อีเมล : kitjakran@thoengwit.ac.th
พัฒนาโดย นายโยธิน ศิริเอ้ย
08-9835-8225
อีเมล : yotin.sir@thoengwit.ac.th