นักเรียนที่มีสถานะการมาเรียน : ร่วมกิจกรรมพิเศษ

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1

ประจำวันที่ 29 กันยายน 2566

เรียนดี มีวินัย ใจกตัญญู

ที่รหัสชื่อ-นามสกุลเวลาห้อง
1 27352 ด.ญ.ศุภากานต์ แช่มชื่น 00:00:00 1
2 27349 ด.ญ.รวิพร ภูมินนท์ 00:00:00 1
3 27337 ด.ญ.กัลยรัตน์ รัตนะ 00:00:00 1
4 27330 ด.ช.วรวิทย์ ชูวงศ์ 00:00:00 1
5 27434 ด.ญ.สร้อยเพชร ไชยไมถี 00:00:00 3
6 27430 ด.ญ.พัชรินทร์ พรมคำปา 00:00:00 3
7 27422 ด.ญ.ณัฐริกา บุญนิล 00:00:00 3
8 27408 ด.ช.ภูฟ้า อนุโยธา 00:00:00 3
9 27407 ด.ช.บัณทัต เครือวงค์ 00:00:00 3
10 27400 ด.ช.ณัฐชนินทร์ เสน่หา 00:00:00 3
11 27625 ด.ญ.นีรารักษ์ กสินา 00:00:00 8
12 27607 ด.ช.เณปกรณ์ นาดี 00:00:00 8
13 27282 ด.ช.เยเรมีย์ แสงห้วยไพร 00:00:00 12
14 27272 ด.ช.ญาณภัทร แจ่มสว่าง 00:00:00 12
15 27271 ด.ช.ชนเดช ศรีชนะ 00:00:00 12
16 27270 ด.ช.กิตติพัชญ์ จันทร์จ่าง 00:00:00 12
17 27292 ด.ญ.นพภัสสร ผัสดี 00:00:00 12

โรงเรียนเทิงวิทยาคม

เลขที่ 278 ม.1 ต.เวียง อ.เทิง จ.เชียงราย 57160

08-6586-7999

ติดต่อสอบถาม

สำนักงานกิจการนักเรียน: 0-5379-5539
อีเมล : kitjakran@thoengwit.ac.th
พัฒนาโดย นายโยธิน ศิริเอ้ย
08-9835-8225
อีเมล : yotin.sir@thoengwit.ac.th