นักเรียนที่มีสถานะการมาเรียน : ลากิจ/ลาป่วย

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1

ประจำวันที่ 09 มิถุนายน 2566

เรียนดี มีวินัย ใจกตัญญู

ที่รหัสชื่อ-นามสกุลเวลาห้อง
1 27458 ด.ญ.กมลทิพย์ ติ๊บพรม 00:00:00 4
2 27457 ด.ช.ศิรการ จุลลี 00:00:00 4
3 27442 ด.ช.ครัชชานนท์ รู้ยาม 00:00:00 4
4 27440 ด.ช.กวินทรา โสภาพงษ์พิพัฒน์ 00:00:00 4
5 27527 ด.ช.ปารเมศ ขรรค์ชัย 00:00:00 6
6 27241 ด.ช.พชรพล ต๊ะล้อม 00:00:00 11
7 27238 ด.ช.ปฏิพัทธ์ หมื่นมะโน 00:00:00 11
8 27283 ด.ช.วิชยุตมิ์ สายโท 00:00:00 12
9 27280 ด.ช.พนธกร ยะอินต๊ะ 00:00:00 12

โรงเรียนเทิงวิทยาคม

เลขที่ 278 ม.1 ต.เวียง อ.เทิง จ.เชียงราย 57160

08-6586-7999

ติดต่อสอบถาม

สำนักงานกิจการนักเรียน: 0-5379-5539
อีเมล : kitjakran@thoengwit.ac.th
พัฒนาโดย นายโยธิน ศิริเอ้ย
08-9835-8225
อีเมล : yotin.sir@thoengwit.ac.th