ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1

รายชื่อนักเรียนที่มีสถานะการมาเรียน : ลากิจ/ลาป่วย ประจำวันที่ 03 กุมภาพันธ์ 2566

ที่รหัสชื่อ-นามสกุลเวลาห้อง
1 26774 ด.ญ.ปราณปรียา ทองเลิศ 00:00:00 1
2 26800 ด.ช.เอสรา คำยา 00:00:00 2
3 26798 ด.ช.วรภพ อุทธิยา 00:00:00 2
4 26789 ด.ช.ธนดล เข็มปัญญา 00:00:00 2
5 26785 ด.ช.คุณากร ศรีสวัสดิ์ 00:00:00 2
6 26821 ด.ญ.สิรนันท์ คำเสาร์ 00:00:00 2
7 26820 ด.ญ.สายธาร ม่วงไม้ 00:00:00 2
8 26819 ด.ญ.ศิริกานดา จันทร์ทอง 00:00:00 2
9 26810 ด.ญ.ปิยฉัตร จิระพงษ์วานิช 00:00:00 2
10 26906 ด.ญ.อภิสรา เกษรเกิด 00:00:00 4
11 26899 ด.ญ.วรรณทกาญจน์ คงศรี 00:00:00 4
12 26896 ด.ญ.ปภาวรินทร์ หินทราย 00:00:00 4
13 26887 ด.ญ.ชญาดา ขัดกันทา 00:00:00 4
14 26883 ด.ช.อัญวิทย์ อย่าเสียสัตย์ 00:00:00 4
15 26879 ด.ช.ศุภกร คำซองเมือง 00:00:00 4
16 27029 ด.ญ.วรรณวิสา ภูขมุด 00:00:00 7
17 27023 ด.ญ.พรรณปพร ธนันชัย 00:00:00 7
18 27018 ด.ญ.ญาณัชชญา ธิดาเรือง 00:00:00 7
19 26994 ด.ช.ชนานันท์ ศัตรูพ่าย 00:00:00 7
20 27043 ด.ช.ปิยนันท์ อ่อนมา 00:00:00 8
21 26683 ด.ญ.ทักษอร ก่อสร้าง 00:00:00 11
22 26642 ด.ญ.กัญญพัชร ดิลกคุณธรรม 00:00:00 11
23 26686 ด.ญ.บุญยวีร์ ยอดพังเทียม 00:00:00 11
24 26689 ด.ญ.พชรกมล สดศรี 00:00:00 11
25 26713 ด.ญ.กัญญ์วรา ยอดโนชัย 00:00:00 12
Copyright © 2008 TWk. All Rights Reserved.
Powered by งานเทคโนโลยีสารสนเทศ
Tel : 053-795474  Fax : 053-795475  Email: yotin.sir@thoengwit.ac.th