ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1

รายชื่อนักเรียนที่มีสถานะการมาเรียน : ไม่เข้าร่วมกิจกรรมหน้าเสาธง ประจำวันที่ 03 กุมภาพันธ์ 2566

ที่รหัสชื่อ-นามสกุลเวลาห้อง
1 26838 ด.ช.ภัทรพงษ์ พรมมะ 00:00:00 3
2 26828 ด.ช.กิตติกร อุปพรรณ์ 00:00:00 3
3 26895 ด.ญ.นารีรัตน์ คำภิระปาวงค์ 00:00:00 4
4 26893 ด.ญ.ธีรดา ชาติไทย 00:00:00 4
5 26919 ด.ช.วรพล นวลคำ 00:00:00 5
6 26962 ด.ช.พัทธนันท์ ภิวงศ์ 07:56:26 6
7 27020 ด.ญ.นัทธิชา ต๊ะปัญญา 00:00:00 7
8 27017 ด.ญ.จิราพร สีดาเลิศ 00:00:00 7
9 26995 ด.ช.ชุติเดช หัวนา 00:00:00 7
10 26658 ด.ญ.วาสนา ปันนารินทร์ 00:00:00 10
Copyright © 2008 TWk. All Rights Reserved.
Powered by งานเทคโนโลยีสารสนเทศ
Tel : 053-795474  Fax : 053-795475  Email: yotin.sir@thoengwit.ac.th