ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1

รายชื่อนักเรียนที่มีสถานะการมาเรียน : มาสาย ประจำวันที่ 03 กุมภาพันธ์ 2566

ที่รหัสชื่อ-นามสกุลเวลาห้อง
1 26659 ด.ญ.วิจิตราพร กรงจักร์ 08:04:23 11
2 26682 ด.ญ.ณัฐลัญธ์ เมืองมี 08:04:23 11
3 26691 ด.ญ.วิภาวนันท์ เหล่าหล้า 08:04:23 11
4 26692 ด.ญ.วีรนุช หลองทุ่ง 08:04:23 11
5 26695 ด.ญ.ศิรประภา รักเรือน 08:04:23 11
6 26678 ด.ญ.กัญญาวีร์ ตันกุล 08:04:23 11
7 26715 ด.ญ.นันท์นภัส รักษาคม 08:06:30 12
8 26723 ด.ญ.วิภาวิณี บังหาญ 08:06:30 12
Copyright © 2008 TWk. All Rights Reserved.
Powered by งานเทคโนโลยีสารสนเทศ
Tel : 053-795474  Fax : 053-795475  Email: yotin.sir@thoengwit.ac.th