บอร์ดทองส่งเสริมคนดี

งานกิจการสภานักเรียนและส่งเสริมประชาธิปไตยนักเรียน

โรงเรียนเทิงวิทยาคม จังหวัดเชียงราย

Page ติดตามข่าวสารรหัสกิจกรรม 3201

วันพฤหัสบดีที่ 26 มกราคม 2566 ได้ช่วยครูผู้กำกับลูกเสือ ม.2 เก็บวัสดุอุปกรณ์การเข้าค่ายพักแรมของนักเรียน
ที่ชื่อ-นามสกุลความดี
1เด็กหญิงจิรภัทร โนราช (ม.3/10)5
2เด็กหญิงทิพย์ไพลิน รุ่งทิพย์ธนกิจ (ม.3/10)5
ครูโยธิน ศิริเอ้ย  วันที่ประกาศ 26/01/2566

รหัสกิจกรรม 3200

24/1/66 ช่วยครูทำความสะอาดชั้นหนังสือในห้องสมุดทั้งหมด
ที่ชื่อ-นามสกุลความดี
1เด็กหญิงรวีประภา ยวงมณี (ม.2/5)5
นางสาวกัณชนิภา วุฒินุช  วันที่ประกาศ 24/01/2566

รหัสกิจกรรม 3199

นำห้อง418ขยะไปทิ้ง
ที่ชื่อ-นามสกุลความดี
1นางสาวปริยากร สิทธิภารัตน์ (ม.6/3)5
2นางสาวนราวดี ปินใจ (ม.6/3)5
นางสาวนิตยา ปันทะนัน  วันที่ประกาศ 24/01/2566

รหัสกิจกรรม 3198

วันที่ 23 มกราคม 2565 ช่วยครูเพียงนุช สำรวจเส้นทาง เดินทางไกล การเข้าค่ายผู้บำเพ็ญประโยชน์
ที่ชื่อ-นามสกุลความดี
1นายไกรฤกษ์ จันทร์แดง (ม.6/4)5
2นายสิรวิชญ์ อารินเป็ง (ม.6/4)5
3นายณรงค์ฤทธิ์ ใจตรอง (ม.6/4)5
4นายกฤษฎากร ยศคำ (ม.6/4)5
5นายนันทพงศ์ ออมทรัพย์สิน (ม.6/4)5
6นายปรเมษฐ์ ฉิมชาติ (ม.6/4)5
นายรพีภูมิภัฒน์ สาระวรรณ์  วันที่ประกาศ 24/01/2566

รหัสกิจกรรม 3197

วันที่ 23 มกราคม 2566 ช่วยครูนิรันดร์ กวาดทางเดินอาคารเกษตรและขนทราย
ที่ชื่อ-นามสกุลความดี
1เด็กชายฐิตวัฒน์ หวังขจรกิจ (ม.3/3)10
2เด็กชายธนดล นักค้า (ม.3/3)10
3นายธนภัทร์ รวงทอง (ม.3/3)10
4นายเนติธร ชื่นแสงเนตร (ม.3/3)10
5เด็กชายภูมิภัทร ไชยชมพล (ม.3/3)10
นายรพีภูมิภัฒน์ สาระวรรณ์  วันที่ประกาศ 24/01/2566

รหัสกิจกรรม 3196

วันที่ 23 มกราคม 2566 ช่วนครูโกสินทร์ ทำความสะอาดห้องคอม 238
ที่ชื่อ-นามสกุลความดี
1นางสาวปรางทิพย์ จิตตรง (ม.6/7)5
2นายวัฒธนกรณ์ ไม้ฉำฉา (ม.5/1)5
3นางสาวมนัญชยา ศรีแปลงวงค์ (ม.6/7)5
นายรพีภูมิภัฒน์ สาระวรรณ์  วันที่ประกาศ 24/01/2566

รหัสกิจกรรม 3195

วันที่ 18 และ 23 มกราคม 2565 ช่วยครูนิรันดร์ ทำความสะอาดห้องเกษตร
ที่ชื่อ-นามสกุลความดี
1นางสาวปิยฉัตร อุปเวช (ม.6/4)10
2นางสาวศุภรัตน์ ยากอง (ม.6/4)10
นายรพีภูมิภัฒน์ สาระวรรณ์  วันที่ประกาศ 24/01/2566

รหัสกิจกรรม 3194

วันที่ 18-23 มกราคม 2566 ช่วยครูชฎิล ทำความสะอาดห้อง 114
ที่ชื่อ-นามสกุลความดี
1นายคุณากร เรืองชาญ (ม.6/4)10
2นางสาวณัฐธิพร คำปัน (ม.6/4)15
3นางสาวพัทริยาภรณ์ หล่อพิเชียร (ม.6/4)5
4นายเอกสิทธิ์ พงษ์วาล (ม.6/4)5
5นางสาวอัญธิสา ใจวัง (ม.6/4)5
6นางสาวปิยฉัตร อุปเวช (ม.6/4)10
7นางสาวรัตติกาล เมืองศรี (ม.6/4)20
8นางสาวจิรัชญา ปงใจ (ม.6/4)5
9นางสาวชนากานต์ น้อยใย (ม.6/4)5
10นางสาวนันธิการณ์ ทะนะปราบ (ม.6/4)5
11นางสาววรนุช เพ็ชร์สวัสดิ์ (ม.6/4)5
12นางสาวศุภรัตน์ ยากอง (ม.6/4)10
13นางสาวอินทิรา บัวจ้อย (ม.6/4)5
นายรพีภูมิภัฒน์ สาระวรรณ์  วันที่ประกาศ 24/01/2566

รหัสกิจกรรม 3193

วันที่ 9-10 ธันวาคม 2565 ได้ช่วยตัดหญ้าที่วัดพระธาตุหมอกมุงเมือง อำเภอเทิง จังหวัดเชียงราย
ที่ชื่อ-นามสกุลความดี
1นายวัชระพล ปินตาเป็ก (ม.6/6)40
ครูโยธิน ศิริเอ้ย  วันที่ประกาศ 24/01/2566

รหัสกิจกรรม 3192

ล้างห้องน้ำในวัด
ที่ชื่อ-นามสกุลความดี
1นางสาวรวินันท์ มะโนนึก (ม.6/1)5
นางพิมพ์ชนก ปิงสุแสน  วันที่ประกาศ 23/01/2566