เครือข่ายรถรับ-ส่งนักเรียน

โรงเรียนเทิงวิทยาคม


พบจำนวน 67 รายการ

นข 5410 เชียงราย

นางสาวลักษิกา วิงวอน (ก้อย)

สาย โรงเรียนเทิงวิทยาคม-แม่ลอย

0976915382


เลขที่ใบอนุญาต : กำลังดำเนินการ...

เริ่มให้บริการให้กับนักเรียนเทิงวิทยาคม

พ.ศ.2563


นข 9496 เชียงราย

นางทาริกา ทิพละ (แคท)

สาย โรงเรียนเทิงวิทยาคม-งิ้วเก่า ใหม่ ป่าไผ่

09-7997-7937


เลขที่ใบอนุญาต : กำลังดำเนินการ...

เริ่มให้บริการให้กับนักเรียนเทิงวิทยาคม

พ.ศ.2563


นข 5088 เชียงราย

นางสาว รัตติกา สมฤทธิ์ (จอย)

สาย โรงเรียนเทิงวิทยาคม -บ้านปล้อง

0835826072


เลขที่ใบอนุญาต : กำลังดำเนินการ...

เริ่มให้บริการให้กับนักเรียนเทิงวิทยาคม

พ.ศ.2563


นค 59 เชียงราย

นายวัชรินทร์ อินทรีย์ (เอ็กซ์)

สาย โรงเรียนเทิงวิทยาคม-แม่ต๋ำ

0970457627


เลขที่ใบอนุญาต : ชร 0012.1/193/2565

เริ่มให้บริการให้กับนักเรียนเทิงวิทยาคม

พ.ศ.2563


นค 1021 เชียงราย

สิบเอกหญิง ภุมรินทร์ แก้วจันทร์เป็ง (บราวน์)

สาย โรงเรียนเทิงวิทยาคม-บ้านงิ้ว

08-7576-1240


เลขที่ใบอนุญาต : กำลังดำเนินการ...

เริ่มให้บริการให้กับนักเรียนเทิงวิทยาคม

พ.ศ.2563


นข 4974 เชียงราย

นาย ทวีทรัพย์ นาระต๊ะ (พู)

สาย โรงเรียนเทิงวิทยาคม- บ้านสัก

0869107512


เลขที่ใบอนุญาต : กำลังดำเนินการ...

เริ่มให้บริการให้กับนักเรียนเทิงวิทยาคม

พ.ศ.2563


10-2733

นาย​ ชัชวาล​ เชียรรัมย์ (อ๊อฟ)

สาย โรงเริยนเทิงวิทยาคม-ไม้ยา

0822879707


เลขที่ใบอนุญาต : กำลังดำเนินการ...

เริ่มให้บริการให้กับนักเรียนเทิงวิทยาคม

พ.ศ.2563


นข 3344 เชียงราย

นาย อุทิตย์ อุรัญ (ไก่)

สาย โรงเรียนเทิงวิท-บ้านโนนสมบูรณ์

0879019002


เลขที่ใบอนุญาต : กำลังดำเนินการ...

เริ่มให้บริการให้กับนักเรียนเทิงวิทยาคม

พ.ศ.2563


น ข 6543 เชียงราย

นาย สุวิทย์ วรดล (วิทย์)

สาย ป่าตาล_เทิงวิทยาคม

0635750866


เลขที่ใบอนุญาต : กำลังดำเนินการ...

เริ่มให้บริการให้กับนักเรียนเทิงวิทยาคม

พ.ศ.2563


นข 9397 เชียงราย

ซน จันทิมา (ซน)

สาย ขุนตาล-เทิง

0617488423


เลขที่ใบอนุญาต : กำลังดำเนินการ...

เริ่มให้บริการให้กับนักเรียนเทิงวิทยาคม

พ.ศ.2563


30-0869 ประจวบคีรีขันธ์

นายปรีชา อินนะลา (ชา)

สาย โรงเรียนเทิงวิทยาคม - น้ำแพร่(ขุนตาล)

089-0768938


เลขที่ใบอนุญาต : รถโดยสารไม่ประจำทาง

เริ่มให้บริการให้กับนักเรียนเทิงวิทยาคม

พ.ศ.2563


นข 5322 เชียงราย

นายศรวง อุทธิยา (ศรวง)

สาย โรงเรียนเทิงวิทยาคม-หงาว

0859046900


เลขที่ใบอนุญาต : กำลังดำเนินการ...

เริ่มให้บริการให้กับนักเรียนเทิงวิทยาคม

พ.ศ.2563


นข 5461 เชียงราย

นาย สิงห์คำ ปอนปัน (ลุงคำ)

สาย โรงเรียนเทิงวิทยาคม- เชียงเคี่ยน

0857172034


เลขที่ใบอนุญาต : กำลังดำเนินการ...

เริ่มให้บริการให้กับนักเรียนเทิงวิทยาคม

พ.ศ.2563


นข 3507 เชียงราย

นายเขียว ชาติไทย (เขียว)

สาย โรงเรียนเทิงวิทยาคม-สันทรายงาม

0913046058


เลขที่ใบอนุญาต : กำลังดำเนินการ...

เริ่มให้บริการให้กับนักเรียนเทิงวิทยาคม

พ.ศ.2563


นข 9943 เชียงราย

นายจิตริน กาบกรณ์ (ลุงแอ่ง)

สาย โรงเรียนเทิงวิทยาคม-ป่าแดง(ขุนตาล)

0997534802


เลขที่ใบอนุญาต : กำลังดำเนินการ...

เริ่มให้บริการให้กับนักเรียนเทิงวิทยาคม

พ.ศ.2563


นค 103 เชียงราย

พรรณี จันทิมา (พรรณี)

สาย ขุนตาล เทิง

0921031966


เลขที่ใบอนุญาต : กำลังดำเนินการ...

เริ่มให้บริการให้กับนักเรียนเทิงวิทยาคม

พ.ศ.2563


นข 9744 เชียงราย

นางประนอม อินทรีย์ (นอม)

สาย โรงเรียนเทิงวิทยาคม - ห้วยสัก(ขุนตาล)

086-1978308


เลขที่ใบอนุญาต : ชร 0012.1/194/2565

เริ่มให้บริการให้กับนักเรียนเทิงวิทยาคม

พ.ศ.2563


นข 6754 เชียงราย

นาย สอน กันแก้ว (มอญ)

สาย โรงเรียนเทิงวิทยาคม-ห้วยผึ้ง

0923944525


เลขที่ใบอนุญาต : กำลังดำเนินการ...

เริ่มให้บริการให้กับนักเรียนเทิงวิทยาคม

พ.ศ.2563


นค 930 เชียงราย

นาย สุพล บุญยวง (พล)

สาย โรงเรียนเทิงวิทยาคม- แม่ต๋ำ

08-9528-6335


เลขที่ใบอนุญาต : ชร0012.1/203/2565

เริ่มให้บริการให้กับนักเรียนเทิงวิทยาคม

พ.ศ.2563


นข 7733 เชียงราย

นางสาว ดวงพร บุญยวง (พร)

สาย โรงเรียนเทิงวิทยาคม-น้ำแพร่

0826308511


เลขที่ใบอนุญาต : ชร0012.1/204/2565

เริ่มให้บริการให้กับนักเรียนเทิงวิทยาคม

พ.ศ.2563


นข 8480 เชียงราย

นางสาว ศิริขัวญ บุญยวง (ยา)

สาย โรงเรียนเทิงวิทยาคม - บ้านต้นปล้อง

0983395816


เลขที่ใบอนุญาต : ชร.0012.1/191/2565

เริ่มให้บริการให้กับนักเรียนเทิงวิทยาคม

พ.ศ.2563


นข 5274 เชียงราย

นาย ประดิษฐ์ เนตรใส (น้อย)

สาย ห้วยไคร้-เทิง

0813642087


เลขที่ใบอนุญาต : ชร 0012.1/183/2565

เริ่มให้บริการให้กับนักเรียนเทิงวิทยาคม

พ.ศ.2563


นข 9471 เชียงราย

นาง สุพิศ มาดี (เจี๊ยบ)

สาย โรงเรียนเทิงวิทยาคม-ยางฮอม(ขุนตาล)

08-9994-1054


เลขที่ใบอนุญาต : กำลังดำเนินการ...

เริ่มให้บริการให้กับนักเรียนเทิงวิทยาคม

พ.ศ.2563


นข 9012 เชียงราย

นางเอ็มมิกา เมืองวงค์ (ดาว)

สาย โรงเรียนเทิงวิทยาคม-ป่าตาล

0871767309


เลขที่ใบอนุญาต : กำลังดำเนินการ...

เริ่มให้บริการให้กับนักเรียนเทิงวิทยาคม

พ.ศ.2563


นข.8902 เชียงราย

นาย มิ่ง สารวรรณ์ (ลุงมิ่ง)

สาย ร.ร.เทิงวิทยาคม-บ้านพระเนตร

09-0951-7537


เลขที่ใบอนุญาต : กำลังดำเนินการ...

เริ่มให้บริการให้กับนักเรียนเทิงวิทยาคม

พ.ศ.2563


นข 6623 เชียงราย

นายสมบูรณ์ กันต๊ะยศ (บุญ)

สาย โรงเรียนเทิง-แม่ลอย

0806733347


เลขที่ใบอนุญาต : กำลังดำเนินการ...

เริ่มให้บริการให้กับนักเรียนเทิงวิทยาคม

พ.ศ.2563


นข 6522 เชียงราย

นายศราวุธ ปินตา (หนึ่ง)

สาย โรงเรียนเทิงวิทยาคม-งิ้ว

0648468964


เลขที่ใบอนุญาต : กำลังดำเนินการ...

เริ่มให้บริการให้กับนักเรียนเทิงวิทยาคม

พ.ศ.2563


30-1223 เชียงราย

นายบุญมี อินทรีย์ (ดี)

สาย โรงเรียนเทิงวิทยาคม - ตาดควัน

086-1145186


เลขที่ใบอนุญาต : กำลังดำเนินการ...

เริ่มให้บริการให้กับนักเรียนเทิงวิทยาคม

พ.ศ.2563


นข 4230 เชียงราย

นาง จำเนียร รูปกลม (ปุ๊กปิ๊ก)

สาย โรงเรียนเทิงวิทยาคม-ป่าแดด

0892666024


เลขที่ใบอนุญาต : กำลังดำเนินการ...

เริ่มให้บริการให้กับนักเรียนเทิงวิทยาคม

พ.ศ.2563


นข 3820 เชียงราย

นายศรีวรรณ์ ธะนู (วรรณ์)

สาย โรงเรียนเทิงวิทยาคม-เเม่ลอย

0654300386


เลขที่ใบอนุญาต : กำลังดำเนินการ...

เริ่มให้บริการให้กับนักเรียนเทิงวิทยาคม

พ.ศ.2563


นค 8623 เชียงราย

นางสาว กันยารัตน์ เพียรสงวน (ยา)

สาย โรงเรียนเทิงวิทยาคม-สันทรายงาม

08-8642-2495


เลขที่ใบอนุญาต : กำลังดำเนินการ...

เริ่มให้บริการให้กับนักเรียนเทิงวิทยาคม

พ.ศ.2563


นข 7411 เชียงราย

นาย วิเชียร เครือวงค์ (เชียร)

สาย โรงเรียนเทิงวิทยาคม-ห้วยใคร้

08-6918-2518


เลขที่ใบอนุญาต : กำลังดำเนินการ...

เริ่มให้บริการให้กับนักเรียนเทิงวิทยาคม

พ.ศ.2563


นข 6700 เชียงราย

นายสง่า สุทธศิลป์ (สง่า)

สาย โรงเรียนเทิงวิทยาคม - แม่ลอยไร่

0872423506


เลขที่ใบอนุญาต : กำลังดำเนินการ...

เริ่มให้บริการให้กับนักเรียนเทิงวิทยาคม

พ.ศ.2563


นข.6671 เชียงราย

นาย กิตติกร รูปกลม (ตี๋)

สาย โรงเรียนเทิงวิทยาคม-ป่าแดด

0617577985


เลขที่ใบอนุญาต : กำลังดำเนินการ...

เริ่มให้บริการให้กับนักเรียนเทิงวิทยาคม

พ.ศ.2563


นข 6197 เชียงราย

นายสมชาย คุณาแปง (ศักดิ์)

สาย โรงเรียนเทิงวิทยาคม-แม่ลอย

0932785685


เลขที่ใบอนุญาต : กำลังดำเนินการ...

เริ่มให้บริการให้กับนักเรียนเทิงวิทยาคม

พ.ศ.2563


นข.7543เชียงราย

นาย ประเทือง พรมรักษา (ดี)

สาย ร.ร.เทิงวิทยาคม-บ้านต้า

099-0769363


เลขที่ใบอนุญาต : กำลังดำเนินการ...

เริ่มให้บริการให้กับนักเรียนเทิงวิทยาคม

พ.ศ.2563


นข 8502เชียงราย

นาย สมชาย ยอดโนชัย (ชาย)

สาย โรงเรียนเทิงวิทยาคม ต้า

0856188370​


เลขที่ใบอนุญาต : กำลังดำเนินการ...

เริ่มให้บริการให้กับนักเรียนเทิงวิทยาคม

พ.ศ.2563


นค 1034 เชียงราย

นาย อินตา คิดรักเมือง (อินตา)

สาย โรงเรียนเทิงวิทยาคม-บ้านต้า

09-4642-2154


เลขที่ใบอนุญาต : กำลังดำเนินการ...

เริ่มให้บริการให้กับนักเรียนเทิงวิทยาคม

พ.ศ.2563


นง 117 เชียงใหม่

นาย สิงห์คำ ปาโท้ (คำ)

สาย โรงเรียนเทิงวิทยาคม-ห้วยหลวง

09-7978-6271


เลขที่ใบอนุญาต : กำลังดำเนินการ...

เริ่มให้บริการให้กับนักเรียนเทิงวิทยาคม

พ.ศ.2563


นข 8543 เชียงราย

นาง สุพรรณี จิตแก้ว (พรรณี)

สาย โรงเรียนเทิงวิทยาคม-บ้านต้า

0657581945


เลขที่ใบอนุญาต : กำลังดำเนินการ...

เริ่มให้บริการให้กับนักเรียนเทิงวิทยาคม

พ.ศ.2563


นข 5464 เชียงราย

นายอดุลย์ แก้วหน่อ (หนุ่ย)

สาย โรงเรียนเทิงวิทยาคม-บ้านสัก

09-5510-4959


เลขที่ใบอนุญาต : กำลังดำเนินการ...

เริ่มให้บริการให้กับนักเรียนเทิงวิทยาคม

พ.ศ.2563


นข 2930 พะเยา

นางพัฒนา สุทธเสน (นา)

สาย พระเนตร - ห้วยโป่ง - โรงเรียนเทิงวิทยาคม

0899868763


เลขที่ใบอนุญาต : ชร 0012.1/192/2565

เริ่มให้บริการให้กับนักเรียนเทิงวิทยาคม

พ.ศ.2563


นข 7924 เชียงราย

นาย สิทธิชัย ชัยเนตร (สิทธิ์)

สาย โรงเรียนเทิงวิทยาคม-พระเนตร

0987678424


เลขที่ใบอนุญาต : กำลังดำเนินการ...

เริ่มให้บริการให้กับนักเรียนเทิงวิทยาคม

พ.ศ.2563


นข 7438 เชียงราย

นาย สังคม ปิจมิตร (คม)

สาย โรงเรียนเทิงวิทยาคม-บ้านพระเนตร

086-1938754


เลขที่ใบอนุญาต : กำลังดำเนินการ...

เริ่มให้บริการให้กับนักเรียนเทิงวิทยาคม

พ.ศ.2563


นค 833 เชียงราย

นายอารุณ วิงวอน (หล่อม)

สาย โรงเรียนเทิงวิทยาคม-แม่ลอย

0850416937


เลขที่ใบอนุญาต : กำลังดำเนินการ...

เริ่มให้บริการให้กับนักเรียนเทิงวิทยาคม

พ.ศ.2563


นข 8590 เชียงราย

นาย สุธี ใจไมตรี (ปัน)

สาย โรงเรียนเทิงวิทยาคม หงาว

085-6259-401


เลขที่ใบอนุญาต : กำลังดำเนินการ...

เริ่มให้บริการให้กับนักเรียนเทิงวิทยาคม

พ.ศ.2563


นค 341 เชียงราย

นาย บุญเกิด อินต๊ะวงศ์ (เกียรติ์)

สาย สายโรงเรียนเทิงวิสมาคม-หงาว

085-0397822


เลขที่ใบอนุญาต : กำลังดำเนินการ...

เริ่มให้บริการให้กับนักเรียนเทิงวิทยาคม

พ.ศ.2563


นข 5814 เชียงราย

นายโชคชัย ไม้ตรง (นวล)

สาย โรงเรียนเทิงวิทยาคม-หงาว

09-4303-3933


เลขที่ใบอนุญาต : กำลังดำเนินการ...

เริ่มให้บริการให้กับนักเรียนเทิงวิทยาคม

พ.ศ.2563


นข 9418 เชียงราย

นาย ภคนันท์ ไชยะ (เพลิน)

สาย โรงเรียนเทิงวิทยาคม-หงาว

09-1626-2661


เลขที่ใบอนุญาต : กำลังดำเนินการ...

เริ่มให้บริการให้กับนักเรียนเทิงวิทยาคม

พ.ศ.2563


นข 5943 เชียงราย

นาย วิเชียร กองอินทร์ (เชียร)

สาย โรงเรียนเทิงวิทยาคม- บ้านหงาว

0843661827


เลขที่ใบอนุญาต : กำลังดำเนินการ...

เริ่มให้บริการให้กับนักเรียนเทิงวิทยาคม

พ.ศ.2563


นค 524 เชียงราย

นายบรรเจิด จัดแจง (เจิด)

สาย โรงเรียนเทิงวิทยาคม - บ้านเจดีย์

081-5312490


เลขที่ใบอนุญาต : กำลังดำเนินการ...

เริ่มให้บริการให้กับนักเรียนเทิงวิทยาคม

พ.ศ.2563


นข 1830 เชียงราย

นาย ประสิทธิ์ พรชัย (ลุงสิทธิ์)

สาย โรงเรียนเทิงวิทยาคม-บ้านปล้อง

0892659299


เลขที่ใบอนุญาต : กำลังดำเนินการ...

เริ่มให้บริการให้กับนักเรียนเทิงวิทยาคม

พ.ศ.2563


นข 6132 เชียงราย

นายนฤนาท น้ำเย็น (ฮ้วน)

สาย โรงเรียนเทิงวิทยาคม-ปล้อง,หนองแรด

0832219882


เลขที่ใบอนุญาต : กำลังดำเนินการ...

เริ่มให้บริการให้กับนักเรียนเทิงวิทยาคม

พ.ศ.2563


30-1186 เชียงราย

นายณัฐณิพัทธ์ ไชยเมืองคล (ศักดิ์)

สาย โรงเรียนเทิงวิทยาคม - พญาเม็งราย

08-5238-3803


เลขที่ใบอนุญาต : กำลังดำเนินการ...

เริ่มให้บริการให้กับนักเรียนเทิงวิทยาคม

พ.ศ.2563


นข 9642 เชียงราย

นาย ปฏิพงศ์ จันใจ (ริน)

สาย โรงเรียนเทิงวิทยาคม-บ้านต้า

08-1602-8653


เลขที่ใบอนุญาต : กำลังดำเนินการ...

เริ่มให้บริการให้กับนักเรียนเทิงวิทยาคม

พ.ศ.2563


นข 7239 เชียงราย

นาย มงคล ไชยศิริ (จั๋น)

สาย โรงเรียนเทิงวิทยาคม-บ้านห้วยก้าง

0917151082


เลขที่ใบอนุญาต : ชร0012.1/199/2565

เริ่มให้บริการให้กับนักเรียนเทิงวิทยาคม

พ.ศ.2563


นก 3131 เชียงราย

นาย วิไล พรรณมาตย์ (ไล)

สาย โรงเรียนเทิงวิทยาคม-หนองเสาร์

08-1162-5887


เลขที่ใบอนุญาต : กำลังดำเนินการ...

เริ่มให้บริการให้กับนักเรียนเทิงวิทยาคม

พ.ศ.2563


นช 8833 เชียงราย

นาย จิรศักดิ์ จีระยา (ศักดิ์)

สาย โรงเรียนเทิงวิทยาคม- พญาเม็งราย

0917506569


เลขที่ใบอนุญาต : กำลังดำเนินการ...

เริ่มให้บริการให้กับนักเรียนเทิงวิทยาคม

พ.ศ.2563


นข 6106 เชียงราย

นาย สงวน ลาบุตรดี (พวน)

สาย โรงเรียนเทิงวิทยาคม-บ้านห้วยก้าง

0656144503


เลขที่ใบอนุญาต : กำลังดำเนินการ...

เริ่มให้บริการให้กับนักเรียนเทิงวิทยาคม

พ.ศ.2563


นข 9366 เชียงราย

นาย สมภพ ไกลถิ่น (ภพ)

สาย โรงเทิงวิททยาคม-ห้วยก้าง

080-0769128


เลขที่ใบอนุญาต : กำลังดำเนินการ...

เริ่มให้บริการให้กับนักเรียนเทิงวิทยาคม

พ.ศ.2563


นข 7790 เชียงราย

นาย บุญเรือง อิ่นคำ (หยัด)

สาย โรงเรียนเทิงวิทยาคม-บ้านห้วยก้าง

0843657734


เลขที่ใบอนุญาต : ชร0012.1/198/2565

เริ่มให้บริการให้กับนักเรียนเทิงวิทยาคม

พ.ศ.2563


นข 8124 เชียงราย

นาย ประยุธ อิ่นคำ (อั้น)

สาย โรงเรียนเทิงวิทยาคม-บ้านห้วยก้าง

0813662817


เลขที่ใบอนุญาต : กำลังดำเนินการ...

เริ่มให้บริการให้กับนักเรียนเทิงวิทยาคม

พ.ศ.2563


นข 790 เชียงราย

นาย นิวัฒน์ ติ๊ปคำ (วัฒน์)

สาย โรงเรียนเทิงวิทยาคม-ไม้ยา

08-3917-3610


เลขที่ใบอนุญาต : กำลังดำเนินการ...

เริ่มให้บริการให้กับนักเรียนเทิงวิทยาคม

พ.ศ.2563


นข2797 จังหวัดเชียงราย

นายแทน เป็กธนู (แทน)

สาย โรงเรียนเทิงวิทยาคม_ไม้ยา

0929708723


เลขที่ใบอนุญาต : กำลังดำเนินการ...

เริ่มให้บริการให้กับนักเรียนเทิงวิทยาคม

พ.ศ.2563


นข 3513 เชียงราย

นางชณิกานต์ ไชยเมืองคล (เก๋)

สาย โรงเรียนเทิงวิทยาคม - พญาเม็งราย

08-6884-2961


เลขที่ใบอนุญาต : กำลังดำเนินการ...

เริ่มให้บริการให้กับนักเรียนเทิงวิทยาคม

พ.ศ.2563


นข 8975 เชียงราย

นายสมบูรณ์ ปนคำปิน (บุญ)

สาย โรงเรียนเทิงวิทยาคม-งิ้วเก่า ใหม่ ป่าไผ่

08-8228-5911


เลขที่ใบอนุญาต : กำลังดำเนินการ...

เริ่มให้บริการให้กับนักเรียนเทิงวิทยาคม

พ.ศ.2563


ฮอ 5727 ก.ท.ม

นาย สำเริง รัตนะ (เริง)

สาย โรงเรียนเทิงวิทยาคม ต้า

0993688105


เลขที่ใบอนุญาต : กำลังดำเนินการ...

เริ่มให้บริการให้กับนักเรียนเทิงวิทยาคม

พ.ศ.2563โรงเรียนเทิงวิทยาคม

เลขที่ 278 ม.1 ต.เวียง อ.เทิง จ.เชียงราย 57160

08-6586-7999

ติดต่อสอบถาม

สำนักงานกิจการนักเรียน: 0-5379-5539
อีเมล : kitjakran@thoengwit.ac.th
พัฒนาโดย นายโยธิน ศิริเอ้ย
08-9835-8225
อีเมล : yotin.sir@thoengwit.ac.th