เข้าจัดการระบบ

กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์

  โรงเรียนเทิงวิทยาคม จังหวัดเชียงราย

ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565

" กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์เป็นกิจกรรมที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนบำเพ็ญตนให้เป็นประโยชน์ต่อครอบครัว ชุมชน สังคม และประเทศชาติ ในลักษณะอาสาสมัคร เพื่อช่วยขัดเกลาจิตใจของผู้เรียนให้มีความเมตตากรุณา มีความเสียสละ และมีจิตสาธารณะ เพื่อช่วยสร้างสรรค์สังคมให้อยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข "

หลักการ

" กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์เป็นกิจกรรมที่ต้องส่งเสริมให้ผู้เรียนสามารถพัฒนาตนเองตามธรรมชาติและเต็มตามศักยภาพ โดยคำนึงถึงความแตกต่างระหว่างบุคคลและพัฒนาการทางสมอง เน้นให้ความสำคัญทั้งความรู้และคุณธรรมจริยธรรม จัดกิจกรรมโดยให้ผู้เรียนคิดสร้างสรรค์ออกแบบกิจกรรมเพื่อสาธารณประโยชน์อย่างหลากหลายรูปแบบ เพื่อแสดงถึงความรับผิดชอบต่อสังคมในลักษณะจิตอาสา


ค้นหากิจกรรม


Ø เข้าระบบไม่ได้
กรุณาติดต่อครูโยธิน ศิริเอ้ย


TEL : 089-8358225
LINE ID : yotin5721


รหัสกิจกรรม : 337

® เตรียมกิจกรรมห้องปฎิบัติการ

   ชั่วโมงจิตสาธารณะ 2 ชม. ลงทะเบียนออนไลน์

รับสมัคร 25 คน ลงทะเบียน 20 คน

ประเมินผลแล้ว

» รับสมัครถึงวันที่  25/01/2566
» ผู้จัดกิจกรรม : นางสาวรัชนี ชอบจิตต์

รหัสกิจกรรม : 336

® ทำความสะอาดร่องน้ำหลังอาคาร1

   ชั่วโมงจิตสาธารณะ 5 ชม. สมัครด้วยตนเอง

รับสมัคร 19 คน ลงทะเบียน 19 คน

ประเมินผลแล้ว

» รับสมัครถึงวันที่  23/01/2566
» ผู้จัดกิจกรรม : นายโยธิน ศิริเอ้ย

รหัสกิจกรรม : 335

® ญี่ปุ่นอาสา

   ชั่วโมงจิตสาธารณะ 5 ชม. สมัครด้วยตนเอง

รับสมัคร 33 คน ลงทะเบียน 33 คน

» รับสมัครถึงวันที่  28/01/2566
» ผู้จัดกิจกรรม : นางพรนัชชา ประยูรหาร

รหัสกิจกรรม : 334

® รด.จิตอาสา กิจกรรมงานจราจร "วันครูแห่งชาติ ประจำปี 2566 อำเภอเทิง"

   ชั่วโมงจิตสาธารณะ 5 ชม. สมัครด้วยตนเอง

รับสมัคร 30 คน ลงทะเบียน 28 คน

ประเมินผลแล้ว

» รับสมัครถึงวันที่  16/01/2566
» ผู้จัดกิจกรรม : นายวัชรพงษ์ อินเขียว

รหัสกิจกรรม : 333

® จัดเตรียมสถานที่ อุปกรณ์ฐาน เตรียมการแสดงวันตรุษจีน

   ชั่วโมงจิตสาธารณะ 6 ชม. ลงทะเบียนออนไลน์

รับสมัคร 110 คน ลงทะเบียน 110 คน

ประเมินผลแล้ว

» รับสมัครถึงวันที่  19/01/2566
» ผู้จัดกิจกรรม : นางสาววัชรี อ้ายไชยโรงเรียนเทิงวิทยาคม

เลขที่ 278 ม.1 ต.เวียง อ.เทิง จ.เชียงราย 57160

08-6586-7999

ติดต่อสอบถาม

สำนักงานกิจการนักเรียน: 0-5379-5539
อีเมล : kitjakran@thoengwit.ac.th
พัฒนาโดย นายโยธิน ศิริเอ้ย
08-9835-8225
อีเมล : yotin.sir@thoengwit.ac.th