บุคคลทั่วไป

กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์

  โรงเรียนเทิงวิทยาคม จังหวัดเชียงราย

ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2567

" กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์เป็นกิจกรรมที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนบำเพ็ญตนให้เป็นประโยชน์ต่อครอบครัว ชุมชน สังคม และประเทศชาติ ในลักษณะอาสาสมัคร เพื่อช่วยขัดเกลาจิตใจของผู้เรียนให้มีความเมตตากรุณา มีความเสียสละ และมีจิตสาธารณะ เพื่อช่วยสร้างสรรค์สังคมให้อยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข "

หลักการ

" กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์เป็นกิจกรรมที่ต้องส่งเสริมให้ผู้เรียนสามารถพัฒนาตนเองตามธรรมชาติและเต็มตามศักยภาพ โดยคำนึงถึงความแตกต่างระหว่างบุคคลและพัฒนาการทางสมอง เน้นให้ความสำคัญทั้งความรู้และคุณธรรมจริยธรรม จัดกิจกรรมโดยให้ผู้เรียนคิดสร้างสรรค์ออกแบบกิจกรรมเพื่อสาธารณประโยชน์อย่างหลากหลายรูปแบบ เพื่อแสดงถึงความรับผิดชอบต่อสังคมในลักษณะจิตอาสา


ค้นหากิจกรรม


Ø เข้าระบบไม่ได้
กรุณาติดต่อครูโยธิน ศิริเอ้ย


TEL : 089-8358225
LINE ID : yotin5721


รหัสกิจกรรม : 1106

® ทำความสะอาดห้องคหกรรม

   ชั่วโมงจิตสาธารณะ 1 ชม. ลงทะเบียนออนไลน์

รับสมัคร 10 คน ลงทะเบียน 1 คน

X หมดเวลารับสมัครแล้ว


» รับสมัครถึงวันที่  16/05/2567
» ผู้จัดกิจกรรม : นางสาวธันย์ชนก สุโรพันธ์

รหัสกิจกรรม : 1105

® กิจกรรมปฐมนิเทศนักเรียนใหม่ ม.4 ปีการศึกษา 2567

   ชั่วโมงจิตสาธารณะ 8 ชม. สมัครด้วยตนเอง

รับสมัคร 100 คน ลงทะเบียน 0 คน

X หมดเวลารับสมัครแล้ว


» รับสมัครถึงวันที่  14/05/2567
» ผู้จัดกิจกรรม : นายโยธิน ศิริเอ้ย

รหัสกิจกรรม : 1104

® กิจกรรมปฐมนิเทศนักเรียนใหม่ ม.1 ปีการศึกษา 2567

   ชั่วโมงจิตสาธารณะ 8 ชม. สมัครด้วยตนเอง

รับสมัคร 50 คน ลงทะเบียน 0 คน

X หมดเวลารับสมัครแล้ว


» รับสมัครถึงวันที่  13/05/2567
» ผู้จัดกิจกรรม : นายโยธิน ศิริเอ้ย

รหัสกิจกรรม : 1103

® 1/8 รวมใจ รักท.ว.

   ชั่วโมงจิตสาธารณะ 10 ชม. สมัครด้วยตนเอง

รับสมัคร 40 คน ลงทะเบียน 40 คน


» รับสมัครถึงวันที่  24/05/2567
» ผู้จัดกิจกรรม : นางสาวประวีรา ไชยชมภูโรงเรียนเทิงวิทยาคม

เลขที่ 278 ม.1 ต.เวียง อ.เทิง จ.เชียงราย 57160

08-6586-7999

ติดต่อสอบถาม

สำนักงานกิจการนักเรียน: 0-5379-5539
อีเมล : kitjakran@thoengwit.ac.th
พัฒนาโดย นายโยธิน ศิริเอ้ย
08-9835-8225
อีเมล : yotin.sir@thoengwit.ac.th