เข้าจัดการระบบ

กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์

  โรงเรียนเทิงวิทยาคม จังหวัดเชียงราย

ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565

" กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์เป็นกิจกรรมที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนบำเพ็ญตนให้เป็นประโยชน์ต่อครอบครัว ชุมชน สังคม และประเทศชาติ ในลักษณะอาสาสมัคร เพื่อช่วยขัดเกลาจิตใจของผู้เรียนให้มีความเมตตากรุณา มีความเสียสละ และมีจิตสาธารณะ เพื่อช่วยสร้างสรรค์สังคมให้อยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข "

หลักการ

" กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์เป็นกิจกรรมที่ต้องส่งเสริมให้ผู้เรียนสามารถพัฒนาตนเองตามธรรมชาติและเต็มตามศักยภาพ โดยคำนึงถึงความแตกต่างระหว่างบุคคลและพัฒนาการทางสมอง เน้นให้ความสำคัญทั้งความรู้และคุณธรรมจริยธรรม จัดกิจกรรมโดยให้ผู้เรียนคิดสร้างสรรค์ออกแบบกิจกรรมเพื่อสาธารณประโยชน์อย่างหลากหลายรูปแบบ เพื่อแสดงถึงความรับผิดชอบต่อสังคมในลักษณะจิตอาสา


ค้นหากิจกรรม


Ø เข้าระบบไม่ได้
กรุณาติดต่อครูโยธิน ศิริเอ้ย


TEL : 089-8358225
LINE ID : yotin5721


รหัสกิจกรรม : 531

® ทำความสะอาดโรงเรียน

   ชั่วโมงจิตสาธารณะ 1 ชม. สมัครด้วยตนเอง

รับสมัคร 10 คน ลงทะเบียน 1 คน

ประเมินผลแล้ว

» รับสมัครถึงวันที่  16/03/2566
» ผู้จัดกิจกรรม : นางสาวกรรณิกา ปัญญะติ

รหัสกิจกรรม : 530

® ทำความสะอาดบริเวณโรงเรียน

   ชั่วโมงจิตสาธารณะ 5 ชม. ลงทะเบียนออนไลน์

รับสมัคร 3 คน ลงทะเบียน 2 คน

ประเมินผลแล้ว

» รับสมัครถึงวันที่  11/03/2566
» ผู้จัดกิจกรรม : นางสาววรรณภา หาญขว้าง

รหัสกิจกรรม : 529

® จัดห้องพักครู และห้องปฏิบัติงานของหมวดสังคม

   ชั่วโมงจิตสาธารณะ 4 ชม. สมัครด้วยตนเอง

รับสมัคร 1 คน ลงทะเบียน 1 คน

ประเมินผลแล้ว

» รับสมัครถึงวันที่  08/03/2566
» ผู้จัดกิจกรรม : นายวัชรพงษ์ อินเขียว

รหัสกิจกรรม : 528

® ทำความสะอาดหน้าห้องสภานักเรียน

   ชั่วโมงจิตสาธารณะ 2 ชม. สมัครด้วยตนเอง

รับสมัคร 4 คน ลงทะเบียน 1 คน

ประเมินผลแล้ว

» รับสมัครถึงวันที่  07/03/2566
» ผู้จัดกิจกรรม : นายรพีภูมิภัฒน์ สาระวรรณ์

รหัสกิจกรรม : 527

® ปัดกวาดทำความสะอาดห้องจริยธรรม

   ชั่วโมงจิตสาธารณะ 10 ชม. ลงทะเบียนออนไลน์

รับสมัคร 1 คน ลงทะเบียน 1 คน

ประเมินผลแล้ว

» รับสมัครถึงวันที่  09/03/2566
» ผู้จัดกิจกรรม : นายภูริสนันท์ แก้วประภาโรงเรียนเทิงวิทยาคม

เลขที่ 278 ม.1 ต.เวียง อ.เทิง จ.เชียงราย 57160

08-6586-7999

ติดต่อสอบถาม

สำนักงานกิจการนักเรียน: 0-5379-5539
อีเมล : kitjakran@thoengwit.ac.th
พัฒนาโดย นายโยธิน ศิริเอ้ย
08-9835-8225
อีเมล : yotin.sir@thoengwit.ac.th