บุคคลทั่วไป

กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์

  โรงเรียนเทิงวิทยาคม จังหวัดเชียงราย

ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566

" กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์เป็นกิจกรรมที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนบำเพ็ญตนให้เป็นประโยชน์ต่อครอบครัว ชุมชน สังคม และประเทศชาติ ในลักษณะอาสาสมัคร เพื่อช่วยขัดเกลาจิตใจของผู้เรียนให้มีความเมตตากรุณา มีความเสียสละ และมีจิตสาธารณะ เพื่อช่วยสร้างสรรค์สังคมให้อยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข "

หลักการ

" กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์เป็นกิจกรรมที่ต้องส่งเสริมให้ผู้เรียนสามารถพัฒนาตนเองตามธรรมชาติและเต็มตามศักยภาพ โดยคำนึงถึงความแตกต่างระหว่างบุคคลและพัฒนาการทางสมอง เน้นให้ความสำคัญทั้งความรู้และคุณธรรมจริยธรรม จัดกิจกรรมโดยให้ผู้เรียนคิดสร้างสรรค์ออกแบบกิจกรรมเพื่อสาธารณประโยชน์อย่างหลากหลายรูปแบบ เพื่อแสดงถึงความรับผิดชอบต่อสังคมในลักษณะจิตอาสา


ค้นหากิจกรรม


Ø เข้าระบบไม่ได้
กรุณาติดต่อครูโยธิน ศิริเอ้ย


TEL : 089-8358225
LINE ID : yotin5721


รหัสกิจกรรม : 829

® ทำความสะอาดบริเวณโรงเรียน

   ชั่วโมงจิตสาธารณะ 1 ชม. ลงทะเบียนออนไลน์

รับสมัคร 5 คน ลงทะเบียน 2 คน

X หมดเวลารับสมัครแล้ว


» รับสมัครถึงวันที่  30/09/2566
» ผู้จัดกิจกรรม : นางสาววรรณภา หาญขว้าง

รหัสกิจกรรม : 828

® ช่วยงานกีฬาสี

   ชั่วโมงจิตสาธารณะ 10 ชม. ลงทะเบียนออนไลน์

รับสมัคร 200 คน ลงทะเบียน 20 คน

X หมดเวลารับสมัครแล้ว


» รับสมัครถึงวันที่  30/09/2566
» ผู้จัดกิจกรรม : ว่าที่ร้อยตรีภูมิพระ ทองเฉลิม

รหัสกิจกรรม : 827

® บาสเกตบอลกีฬาสี

   ชั่วโมงจิตสาธารณะ 3 ชม. ลงทะเบียนออนไลน์

รับสมัคร 11 คน ลงทะเบียน 11 คน

ประเมินผลแล้ว


» รับสมัครถึงวันที่  30/09/2566
» ผู้จัดกิจกรรม : นางธัญญารัตน์ ธิมาไชย

รหัสกิจกรรม : 826

® ทำความสะอาดบริเวณโรงเรียน

   ชั่วโมงจิตสาธารณะ 2 ชม. ลงทะเบียนออนไลน์

รับสมัคร 10 คน ลงทะเบียน 4 คน

ประเมินผลแล้ว


» รับสมัครถึงวันที่  29/09/2566
» ผู้จัดกิจกรรม : นางสาววรรณภา หาญขว้าง

รหัสกิจกรรม : 825

® ห้องเรียนสะอาดด้วยมือเรา

   ชั่วโมงจิตสาธารณะ 10 ชม. ลงทะเบียนออนไลน์

รับสมัคร 2 คน ลงทะเบียน 2 คน

X หมดเวลารับสมัครแล้ว


» รับสมัครถึงวันที่  29/09/2566
» ผู้จัดกิจกรรม : นางพิมพ์ชนก ปิงสุแสนโรงเรียนเทิงวิทยาคม

เลขที่ 278 ม.1 ต.เวียง อ.เทิง จ.เชียงราย 57160

08-6586-7999

ติดต่อสอบถาม

สำนักงานกิจการนักเรียน: 0-5379-5539
อีเมล : kitjakran@thoengwit.ac.th
พัฒนาโดย นายโยธิน ศิริเอ้ย
08-9835-8225
อีเมล : yotin.sir@thoengwit.ac.th