แหล่งเรียนรู้ ONLINE..

โรงเรียนเทิงวิทยาคม อำเภอเทิง จังหวัดเชียงราย

โลกการศึกษาไร้พรมแดน

  นางเพียงนุช ชำนาญเวียง
sites.google.com/a/thoengwit.ac.th/reiyn-phasa-thiy-kab-khru-pheiyng-nuch/home?previewAsViewer=1
เรียนภาษาไทยกับครูเพียงนุช

Visitor 388 Times

  
sites.google.com/a/thoengwit.ac.th/reiyn-ru-kab-khru-ben/home
เรียนรู้วิชาสังคมกับครูพันธกร

Visitor 2,136 Times

  นางภัทรีบูรณ์ มุ่งงาม
sites.google.com/a/thoengwit.ac.th/phattareeboon
วิทยาศาสตร์พื้นฐานกับครูภัทรีบูรณ์

Visitor 785 Times

  นางสาวสายสุดา สุภาพ
sites.google.com/a/thoengwit.ac.th/saisuda-suphap/
ภาษาอังกฤษน่ารู้กับครูสายสุดา

Visitor 948 Times

  นายโยธิน ศิริเอ้ย
sites.google.com/a/thoengwit.ac.th/master_site/
วิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร5

Visitor 4,397 Times

  นายโยธิน ศิริเอ้ย
gg.gg/pro4
การเขียนโปรแกรมภาษา ระดับชั้น ม.4

Visitor 2,164 Times

  นางสาวสายสุดา สุภาพ
gg.gg/krusaisuda-suphap
เรียนรู้ภาษาอังกฤษกับครูสายสุดา

Visitor 362 Times

  นายโยธิน ศิริเอ้ย
www.thoengwit.ac.th/FileGameMaker
การสร้างเกมคอมพิวเตอร์ Game Maker

Visitor 1,133 Times

Copyright © 2008 TWk. All Rights Reserved.
Powered by นายโยธิน ศิริเอ้ย
Tel : 053-795474  Fax : 053-795475  Email: twk@thoengwit.ac.th