แหล่งเรียนรู้ ONLINE..

โรงเรียนเทิงวิทยาคม อำเภอเทิง จังหวัดเชียงราย

โลกการศึกษาไร้พรมแดน

  นางพนิดา แก้วมาลา
sites.google.com/a/thoengwit.ac.th/chiwwithya-pheim-teim-m-6-w-33242/
แหล่งเรียนรู้ออนไลน์ วิชาชีววิทยา 5 ว33242 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ครูพนิดา แก้วมาลา

Visitor 2,541 Times

  นางเพียงนุช ชำนาญเวียง
https://sites.google.com/a/thoengwit.ac.th/kar-chi-phasa-phathna-khwam-khid/
ภาษาพาคิดคิดเชื่อมโยง

Visitor 603 Times

  นางเพียงนุช ชำนาญเวียง
/sites.google.com/a/thoengwit.ac.th/wiphiththasna-wrrnkrrm-phun-ban-phakh-henux/
วิวิธทัศนาวรรณกรรมพื้นบ้าน

Visitor 251 Times

  นายวรวุฒิ วงศ์เวียน
sites.google.com/a/thoengwit.ac.th/ng33202-khxmphiwtexr-the-khn-nikh/
ง.33202 คอมพิวเตอร์เทคนิค

Visitor 883 Times

  นายวรวุฒิ วงศ์เวียน
sites.google.com/a/thoengwit.ac.th/kar-srang-phaph-kheluxnhiw/
ง.21201 การส้รางภาพเคลื่อนไหว

Visitor 932 Times

  นางสาวกิ่งกาญจน์ สุยะราช
sites.google.com/a/thoengwit.ac.th/sombat-and-the-weather-by-k-king/
Learning Exploring 1 with K.King

Visitor 419 Times

  
sites.google.com/a/thoengwit.ac.th/korbkid/
เทคโนโลยีสารสนเทศกับครูกอบกิจ

Visitor 556 Times

  นางเพียงนุช ชำนาญเวียง
sites.google.com/a/thoengwit.ac.th/reiyn-phasa-thiy-kab-khru-pheiyng-nuch/home?previewAsViewer=1
เรียนภาษาไทยกับครูเพียงนุช

Visitor 319 Times

Copyright © 2008 TWk. All Rights Reserved.
Powered by นายโยธิน ศิริเอ้ย
Tel : 053-795474  Fax : 053-795475  Email: yotin.sir@thoengwit.ac.th