โรงเรียนเทิงวิทยาคม, เชียงราย

บริการ องเรา..

ผลการเรียน

ออนไลน์ทั่วประเทศ

นักเรียนและผู้ปกครองสามารถเช็คออนไลน์ ดูผลการเรียนที่ผ่านหรือไม่ผ่าน ได้ทางอินเตอร์เน็ต ออนไลน์ทั่วประเทศ >>CLICK<<

ขอเอกสาร

งานทะเบียน - วัดผล

ขอผลการเรียน ใบรับรองสภาพนักเรียน เอกสารอื่นๆ เพื่อในไปใช้ในการขอทุน ศึกษาต่อ

แก้ 0, ร, มผ

งานทะเบียน - วัดผล

ตรวจสอบผลการเรียน และยื่นคำร้องขอแก้ไขผลการเรียน และไปติดต่อครูผู้สอน เพื่อดำเนินการสอบแก้ตัว

ข้อมูลนักเรียน

งานทะเบียน - วัดผล

ติดต่อสอบถาม ข้อมูลนักเรียน ประวัติการศึกษา ย้ายเข้า ย้ายออก พักการเรียน ฯลฯ

ระบบงาน ดีเยี่ยม มีประสิทธิภาพ

วามใน ากใจ รู..