กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์

โรงเรียนเทิงวิทยาคม จังหวัดเชียงราย

2/2564

(ตั้งแต่วันที่ 17 พฤษภาคม 2564 - 23 กันยายน 2564)
ตรวจสอบจำนวนชั่วโมง
เลือกระดับชั้น
เลือกห้องเรียน


นักเรียนคนใดที่ ไม่ผ่าน การประเมินกิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์ ให้ดาวน์โหลดแบบฟอร์มกิจกรรม ทำกิจกรรมเพื่อสังคมฯ และนำส่งครูที่ปรึกษาเพื่อการปรับแก้ผลการประเมินใหม่ ดาวน์โหลดที่นี้

         "กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์ เป็นกิจกรรมที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนบำเพ็ญตนให้เป็นประโยชน์ต่อครอบครัว ชุมชน สังคม และประเทศชาติในลักษณะอาสาสมัคร ช่วยขัดเกลาจิตใจของผู้เรียนให้มีความเมตตากรุณา ความเสียสละ เพื่อแสดงถึงความรับผิดชอบต่อสังคม ความดีงาม มีจิตสาธารณะ เพื่อช่วยสร้างสรรค์สังคมให้อยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข เช่น กิจกรรมอาสาพัฒนาต่างๆ กิจกรรมสร้างสรรค์สังคม กิจกรรมช่วยเหลือบุคคลและสังคม เป็นต้น"


         "วันที่ 1 - 20 กันยายน 2564 ร่วมกิจกรรม Trash Hero ของสภานักเรียนโรงเรียนเทิงวิทยาคม เก็บ คัดแยก ขยะในชุมชนของตนเอง" จำนวนชั่วโมงตามความจริง

หลักการ
"กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์เป็นกิจกรรมที่ต้องส่งเสริมให้ผู้เรียนสามารถ พัฒนาตนเองตามธรรมชาติและเต็มตามศักยภาพ โดยคำนึงถึงความแตกต่างระหว่างบุคคลและพัฒนาการทางสมอง เน้นให้ความสำคัญทั้งความรู้ และคุณธรรมจริยธรรม จัดกิจกรรมโดยให้ผู้เรียนคิดสร้างสรรค์ ออกแบบกิจกรรมเพื่อสาธารณประโยชน์ อย่างหลากหลายรูปแบบ เพื่อแสดงถึงความรับผิดชอบต่อสังคมในลักษณะจิตอาสา"
วัตถุประสงค์
1. เพื่อปลูกฝังและสร้างจิตสำนึกให้แก่ผู้เรียนในการบำเพ็ญตนให้เป็นประโยชน์ต่อครอบครัว โรงเรียน ชุมชน สังคมและประเทศชาติ
2. เพื่อให้ผู้เรียนมีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ในการจัดกิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์ ตามความถนัดและความสนใจในลักษณะอาสาสมัคร
3. เพื่อพัฒนาศักยภาพในการจัดกิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
4. เพื่อให้ผู้เรียนมีความรู้ คุณธรรม จริยธรรม ตามคุณลักษณะอันพึงประสงค์
5. เพื่อให้ผู้เรียนมีจิตสาธารณะและใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์
ขอบข่าย

กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์มีลักษณะ ดังนี้


1) เป็นกิจกรรมที่ผู้ปฏิบัติกิจกรรม ปฏิบัติด้วยความสมัครใจ
2) เป็นกิจกรรมที่ทำเพื่อผู้อื่น / สังคม / ประเทศชาติ
3) เป็นกิจกรรมที่ผู้เรียนคิด / ออกแบบเอง
โครงสร้างเวลาการจัดกิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์ในแต่ละระดับชั้นเป็นดังนี้
1. เวลา ในการเข้าร่วมกิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์ ผู้เรียนควรเข้าร่วมกิจกรรมทุกชั้นปี โดยคำนึงถึงกรอบเวลาของหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 ทั้งนี้สถานศึกษาควรจัดกิจกรรมอย่างต่อเนื่องทุกภาคเรียน/ปี โดยมีครูที่ปรึกษาประจำชันหรือครูที่ปรึกษากิจกรรม เป็นผู้ประเมินกิจกรรมของผู้เรียน

มัธยมศึกษาปีที่ 1-3 ภาคเรียนที่ 1 ไม่น้อบกว่า 5 ชั่วโมง ภาคเรียนที่ 2 ไม่น้อยกว่า 10 ชั่วโมง

มัธยมศึกษาปีที่ 4-6 ภาคเรียนที่ 1 ไม่น้อยกว่า 10 ชั่วโมง ภาคเรียนที่ 2 ไม่น้อยกว่า 10 ชั่วโมง


2. กิจกรรม ในการจัดกิจกรรมควรเน้นให้ผู้เรียนเป็นผู้จัดกิจกรรม รวมทั้งกระบวนการรายงานและเผยแพร่ผลงานด้วยตนเองอย่างต่อเนื่อง ผู้เรียนจะจัดกิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์เวลาใดก็ได้ โดยคำนึงถึงความเหมาะสมตามสภาพของแต่ละสถานศึกษา รวมทั้งไม่จำกัดเรื่องสถานที่และรูปแบบของกิจกรรม

กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์ 2/2564

กิจกรรมผลประเมิน
ช่วยอาสาสมัครในหมู่บ้าน ทำความสะอาดภายในชุมชน
โดย : ด.ญ.ณัชชานันท์ สายศรี ม. 3/10
รอพิจารณา

ตัวอย่างกรอกกิจกรรม

ในแต่ละภาคเรียนควรดำเนินกิจกรรม 1- 2 กิจกรรม ที่ทำอย่างต่อเนื่อง

- วันที่ใด ทำอะไร ที่ไหน ร่วมกับใคร หน่วยงานไหน อย่างไร
- วันที่ 2 สิงหาคม 2563 บริจาคโลหิต ให้กับ xxxxx ที่โรงพยาบาลเชียงราย
- วันที่ 2 - 10 สิงหาคม 2563 เก็บขยะในซอยหมู่บ้าน xxxx ได้ขยะจำนวน xx ชิ้น
- วันที่ 15 สิงหาคม 2563 ช่วยงานและทำความสะอาดวัดพระนาคแก้ว
- วันที่ 16 สิงหาคม 2563 ปลูกต้นไม้จำนวน 200 ต้น ณ สุสานป่าช้าบ้าน xxxxxx
- วันที่ 18 - 22 สิงหาคม 2563 ช่วงเวลา 12.00 น. - 13.00 น. ร่วมกันเก็บขยะในบริเวณโรงเรียนเทิงวิทยาคม
- วันที่ 25 - 29 สิงหาคม 2563 ช่วงเวลา 12.00 น. - 13.00 น. ร่วมกับสภานักเรียน ตัด ล้าง กล่องนม
- วันที่ 1 - 30 สิงหาคม 2563 ช่วงเวลา 16.00 น. - 16.30 น. ทำหน้าที่ประชาสัมพันธ์ ณ ห้องกิจการนักเรียน
- วันที่ 2 - 13 สิงหาคม 2563 ช่วงเวลา 07.30 น. - 07.40 น. อ่านหนังสือ คำคมนำชีวิต ในกิจกรรมของสภานักเรียน

ตัวอย่างกำหนดชั่วโมงกิจกรรม

- บริจาคโลหิต ได้ครั้งละ 6 ชั่วโมง
- กิจกรรมที่ปฏิบัติคิดตามชั่วโมงจริง โดยคิดเป็นชั่วโมงเต็ม

โรงเรียนเทิงวิทยาคม

เลขที่ 278 ม.1 ต.เวียง อ.เทิง จ.เชียงราย 57160

08-6586-7999

ติดต่อสอบถาม

สำนักงานกิจการนักเรียน: 0-5379-5539
อีเมล : kitjakrantwk@thoengwit.ac.th
พัฒนาระบบโดย นายโยธิน ศิริเอ้ย
08-9835-8225
อีเมล : yotin.sir@thoengwit.ac.th