กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์

  โรงเรียนเทิงวิทยาคม จังหวัดเชียงราย

"เราเป็นคนดี เราเป็นคนเก่ง เราเป็นคนกล้า เชื่อมั่นว่าเราทำได้"


 ผลการดำเนินกิจกรรมรายห้องเรียน


กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์เป็นกิจกรรมที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนบำเพ็ญตนให้เป็นประโยชน์ต่อครอบครัว ชุมชน สังคม และประเทศชาติในลักษณะอาสาสมัครเพื่อช่วยขัดเกลาจิตใจของผู้เรียนให้มีความ เมตตากรุณา มีความเสียสละ และมีจิตสาธารณะเพื่อช่วยสร้างสรรค์สังคมให้อยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข

หลักการ

กิจกรรม เพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์เป็นกิจกรรมที่ต้องส่งเสริมให้ผู้เรียนสามารถ พัฒนาตนเองตามธรรมชาติและเต็มตามศักยภาพ โดยคำนึงถึงความแตกต่างระหว่างบุคคลและพัฒนาการทางสมอง เน้นให้ความสำคัญทั้งความรู้ และคุณธรรมจริยธรรม จัดกิจกรรมโดยให้ผู้เรียนคิดสร้างสรรค์ออกแบบกิจกรรมเพื่อสาธารณประโยชน์ อย่างหลากหลายรูปแบบ เพื่อแสดงถึงความรับผิดชอบต่อสังคมในลักษณะจิตอาสา

วัตถุประสงค์

1. เพื่อปลูกฝังและสร้างจิตสำนึกให้แก่ผู้เรียนในการบำเพ็ญตนให้เป็นประโยชน์ต่อครอบครัว โรงเรียน ชุมชน สังคมและประเทศชาติ
2. เพื่อให้ผู้เรียนมีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ในการจัดกิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์ตามความถนัดและความสนใจในลักษณะอาสาสมัคร
3. เพื่อให้ผู้เรียนมีความรู้ คุณธรรม จริยธรรม ตามคุณลักษณะอันพึงประสงค์
4. เพื่อให้ผู้เรียนมีจิตสาธารณะและใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์

ขอบข่าย

เป็นกระบวนการจัดกิจกรรมในลักษณะกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ กิจกรรมอาสาพัฒนา หรือกิจกรรมสร้างสรรค์สังคม โดยผู้เรียนดำเนินการด้วยตนเองในลักษณะอาสาสมัครเพื่อแสดงถึงความรับผิดชอบ ความดีงาม ความเสียสละต่อสังคม และมีจิตสาธารณ ลักษณะของกิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์มีลักษณะ ดังนี้
1. เป็นกิจกรรมที่ผู้ปฏิบัติกิจกรรมปฏิบัติด้วยความสมัครใจ
2. เป็นกิจกรรมที่ทำเพื่อผู้อื่น / สังคม
3. เป็นกิจกรรมที่ผู้เรียนคิด / ออกแบบเอง

โครงสร้างเวลา

โครงสร้างเวลาการจัดกิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์ในแต่ละระดับชั้นเป็นดังนี้
1. เวลาในการเข้าร่วมกิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์ ผู้เรียนควรเข้าร่วมกิจกรรมทุกชั้นปี โดยคำนึงถึงกรอบเวลาของหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 ทั้งนี้สถานศึกษาควรจัดกิจกรรมอย่างต่อเนื่องทุกภาคเรียน/ปี โดยมีครูที่ปรึกษากิจกรรมทุกกิจกรรม
★ มัธยมศึกษาปีที่ 1-3 ปฏิบัติกิจกรรมไม่น้อยกว่า 45 ชั่วโมง
★ มัธยมศึกษาปีที่ 4-6 ปฏิบัติกิจกรรมไม่น้อยกว่า 60 ชั่วโมง
ภาคเรียนที่ 1
★ มัธยมศึกษาปีที่ 1 - 3 จำนวน 5 ชั่วโมง
★ มัธยมศึกษาปีที่ 4 - 6 จำนวน 10 ชั่วโมง
ภาคเรียนที่ 2
★ มัธยมศึกษาปีที่ 1 - 3 จำนวน 10 ชั่วโมง
★ มัธยมศึกษาปีที่ 4 - 6 จำนวน 10 ชั่วโมง


2. ในการจัดกิจกรรมควรเน้นให้ผู้เรียนเป็นผู้จัดกิจกรรม รวมทั้งกระบวนการรายงานและเผยแพร่ผลงานด้วยตนเองอย่างต่อเนื่อง ผู้เรียนจะจัดกิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์เวลาใดก็ได้ โดยคำนึงถึงความเหมาะสมตามสภาพของแต่ละสถานศึกษา รวมทั้งไม่จำกัดเรื่องสถานที่และรูปแบบของกิจกรรม


โรงเรียนเทิงวิทยาคม

เลขที่ 278 ม.1 ต.เวียง อ.เทิง จ.เชียงราย 57160

08-6586-7999

ติดต่อสอบถาม

สำนักงานกิจการนักเรียน: 0-5379-5539
อีเมล : kitjakrantwk@thoengwit.ac.th
พัฒนาโดย นายโยธิน ศิริเอ้ย
08-9835-8225
อีเมล : yotin.sir@thoengwit.ac.th