รหัส  E-2101

 วิชา Basic ENGLISH
 ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1

» เจ้าของวิชา  Miss Decerel R. Pilarca

 รหัส  ง33210

 วิชา การออกแบบผลิตภัณฑ์ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์
 ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6

» เจ้าของวิชา  

 รหัส  ง22101

 วิชา เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
 ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2

» เจ้าของวิชา