รหัส  ส32211

 วิชา การเมืองการปกครองไทย (กลางภาค)
 ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5

» เจ้าของวิชา  นายพันธกร อุทธิตสาร

 รหัส  ง21203

 วิชา ไม้ดอกไม้ประดับ
 ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1

» เจ้าของวิชา  นายโยธิน ศิริเอ้ย

 รหัส  ง33202

 วิชา คอมพิวเตอร์เทคนิค
 ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6

» เจ้าของวิชา  นายวรวุฒิ วงศ์เวียน