รหัส  ส22233

 วิชา หน้าที่พลเมือง 3
 ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2

» เจ้าของวิชา  นางสาวศิริกาญจนา ไกรอ่ำ

 รหัส  ง21203

 วิชา การงานอาชีพ
 ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3

» เจ้าของวิชา  นางแสงเทียน โกศัย

 รหัส  ส23103

 วิชา ประวัติศาสตร์
 ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3

» เจ้าของวิชา  นายจิรพงษ์ ยองเพชร