รหัส  ว22103

 วิชา การออกแบบและเทคโนโลยี2
 ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2

» เจ้าของวิชา  นางวิไลลักษณ์ กรงจักร์

 รหัส  ง22204

 วิชา การออกแบบผลิตภัณฑ์ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์
 ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2

» เจ้าของวิชา  นางเกวลิน วุฒิสาร

 รหัส  ง22101

 วิชา เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
 ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2

» เจ้าของวิชา  นางวิไลลักษณ์ กรงจักร์