รหัส  ท33101

 วิชา ภาษาไทย
 ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6

» เจ้าของวิชา  นางเพียงนุช ชำนาญเวียง

 รหัส  ท23101

 วิชา ภาษาไทย
 ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3

» เจ้าของวิชา  นางสาววิมล หวลอารมณ์

 รหัส  ท22101

 วิชา ภาษาไทย
 ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2

» เจ้าของวิชา  นางพิสมัย วิศิษฏ์ลายยท์