รหัส  ง33202

 วิชา เทคนิคคอมพิวเตอร์
 ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6

» เจ้าของวิชา  นายโยธิน ศิริเอ้ย

 รหัส  ว32101

 วิชา เทคโนโลยี(การออกแบบและเทคโนโลยี)
 ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5

» เจ้าของวิชา  นายโยธิน ศิริเอ้ย

 รหัส  ว31101

 วิชา ออกแบบและเทคโนโลยี1
 ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4

» เจ้าของวิชา  นางเกวลิน วุฒิสาร