TEACHER

  รหัสวิชา  ง33210
   การออกแบบผลิตภัณฑ์ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์
 นางสาวจิรพร ศรีกันชัย
  รหัสวิชา  ง22101
   เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
 นางสาวสุกัญญา แสงทอง
  รหัสวิชา  ง33202
   วิชาคอมพิวเตอร์เทคนิค
 นายวรวุฒิ วงศ์เวียน