TEACHER

  รหัสวิชา  ว31102
   วิทยาการคำนวณ1
 นางเกวลิน วุฒิสาร
  รหัสวิชา  ว21103
   การออกแบบและเทคโนโลยี1
 นางวิไลลักษณ์ กรงจักร์
  รหัสวิชา  ง21201
   การสร้างภาพเคลื่อนไหว
 นางสาวสุชานาฏ บุญแสนไชย