TEACHER

  รหัสวิชา  ง22204
   การออกแบบผลิตภัณฑ์ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์
 นางเกวลิน วุฒิสาร
  รหัสวิชา  ง22101
   เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
 นางวิไลลักษณ์ กรงจักร์
  รหัสวิชา  ว32205
   การสร้างสื่อมัลติมีเดีย
 นางวิไลลักษณ์ กรงจักร์