รายงานผลการลงเวลาปฏิบัติงาน

ประจำวันที่

กลุ่มสาระ/ฝ่าย : กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
110240นางสุกัญญา บุตรพรม-ไม่ทราบ
210006นางเพียงนุช ชำนาญเวียง-ไม่ทราบ
310010นางสาวปราณี รัตนัง-ไม่ทราบ
410239นางภัชรา ธิสอน -ไม่ทราบ
510001นางสาวมนัญชยา จันทวงศ์-ไม่ทราบ
610003นางนิตยา วงศ์วุฒิ-ไม่ทราบ
710005นางพิสมัย วิศิษฏ์ลานนท์-ไม่ทราบ
810009นางสาวลำดวน ศรีษะธร-ไม่ทราบ
910007นางรัตนาภรณ์ ใจมา-ไม่ทราบ
1010008นางสาวศิรินทร์ทิพย์ จงศิริ-ไม่ทราบ
1110219นางโสภา นุชท่าโพธิ์-ไม่ทราบ
1210014นางสาวนฤมล ปินตามูล-ไม่ทราบ
1310241นางสาวอุดมลักษณ์ โนวุฒิ-ไม่ทราบ
1410448นางสาววิมล ภูมิตัน-ไม่ทราบ
1510473นางสาวฐิติรัตน์ ใจอ้าย-ไม่ทราบ