แบบขออนุญาตออกนอกโรงเรียน
ประจำวันที่ 26 กันยายน 2565

ด.ช.ณัฐพล พลเอี่ยม (3/7)
ผู้ปกครองมารับ
ออก 14:40 น.   เข้า 16:30 น.
  ไปทำธุระ
  รอพิจารณา
นายจิรภาส ดวงดี (6/7)
X ไม่มีผู้ปกครองมารับ
ออก 12:52 น.   เข้า 16:30 น.
  ไปสวนหนังสือ
  รอพิจารณา
นางสาวจุฬาภรณ์ ปันนิตมัย (6/7)
X ไม่มีผู้ปกครองมารับ
ออก 12:55 น.   เข้า 16:30 น.
  ไปสวนหนังสือ
  รอพิจารณา
นางสาวลัดดาวรรณ์ จันทร์วงค์ (4/2)
ผู้ปกครองมารับ
ออก 14:30 น.   เข้า 16:30 น.
  ไปธนาคาร
  รอพิจารณา
ด.ช.ณัฐพล พลเอี่ยม (3/7)
ผู้ปกครองมารับ
ออก 14:40 น.   เข้า 16:30 น.
  ไปทำธุระ
  รอพิจารณา
นางสาวญาณิศา มีอาหาร (6/8)
ผู้ปกครองมารับ
ออก 12:10 น.   เข้า 16:30 น.
  ไปทําธุระกับผู้ปกครอง
  รอพิจารณา
ด.ช.ณัฐพล พลเอี่ยม (3/7)
ผู้ปกครองมารับ
ออก 14:40 น.   เข้า 16:30 น.
  ไปทำธุระ
  รอพิจารณา
นางสาวอนัญญา ธนู (6/7)
X ไม่มีผู้ปกครองมารับ
ออก 12:30 น.   เข้า 16:30 น.
  ไม่สบาย
  รอพิจารณา
นางสาวอรจิรา ยงยืน (6/7)
X ไม่มีผู้ปกครองมารับ
ออก 12:53 น.   เข้า 16:30 น.
  ไปสวนหนังสือ
  รอพิจารณา
นางสาวอนัญญา ธนู (6/7)
X ไม่มีผู้ปกครองมารับ
ออก 12:30 น.   เข้า 16:30 น.
  ไม่สบาย
  รอพิจารณา
ด.ญ.ธัญชนก จอมป้อ (3/7)
ผู้ปกครองมารับ
ออก 14:22 น.   เข้า 16:30 น.
  กลับบ้าน
  รอพิจารณา
ด.ญ.ชลธิชา ม่วงไม้ (4/6)
X ไม่มีผู้ปกครองมารับ
ออก 11:20 น.   เข้า 12:30 น.
  ดินข้าว
  รอพิจารณา
นางสาวอนัญญา ธนู (6/7)
X ไม่มีผู้ปกครองมารับ
ออก 12:30 น.   เข้า 16:30 น.
  ไม่สบาย
  รอพิจารณา
ด.ญ.ชลธิชา ม่วงไม้ (4/6)
X ไม่มีผู้ปกครองมารับ
ออก 11:20 น.   เข้า 12:30 น.
  ดินข้าว
  รอพิจารณา
นางสาวพิมพ์ผกา ปันโน (6/1)
X ไม่มีผู้ปกครองมารับ
ออก 09:27 น.   เข้า 16:30 น.
  ธุระ
  รอพิจารณา
ด.ญ.สุพัชญา สิทธิ (2/7)
ผู้ปกครองมารับ
ออก 12:25 น.   เข้า 16:30 น.
  ธุระ
  รอพิจารณา
นายคัมภีรัตว์ อินแปง (6/1)
X ไม่มีผู้ปกครองมารับ
ออก 09:26 น.   เข้า 16:30 น.
  ทำธุระ
  รอพิจารณา
นางสาวกานต์ติมา ไฝเอ้ย (6/1)
X ไม่มีผู้ปกครองมารับ
ออก 09:25 น.   เข้า 16:30 น.
  ไปส่งผู้ปกครองไปธุระ
  รอพิจารณา
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม 053-795539
กลุ่มบริหารงานฝ่ายกิจการนักเรียน

โรงเรียนเทิงวิทยาคม

เลขที่ 278 ม.1 ต.เวียง อ.เทิง จ.เชียงราย 57160

08-6586-7999

ติดต่อสอบถาม

สำนักงานกิจการนักเรียน: (053) 79-5539
อีเมล : kitjakrantwk@thoengwit.ac.th
พัฒนาระบบโดย นายโยธิน ศิริเอ้ย