แบบขออนุญาตออกนอกโรงเรียน

  ช่วงเวลา 08.30 - 15.30 น.

งานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน โรงเรียนเทิงวิทยาคม

ประจำวันที่ 16 กรกฎาคม 2567

ที่ชื่อ-นามสกุลขออนุญาตเวลาผลพิจารณาผู้พิจารณาพิจารณาเวลาสแกนบัตรออกสแกนบัตรเข้า
1ด.ญ.จิรัชญา ยาศรี (2/7)10:37 น.อนุญาตนายกริช บุญนิล10:37 น.-:--:-