แบบขออนุญาตออกนอกโรงเรียน
ประจำวันที่ 27 มิถุนายน 2565

นางสาวจตุรพร จักรแก้ว (4/1)
ผู้ปกครองมารับ
ออก 09:20 น.   เข้า 16:30 น.
  ลาป่วย
  อนุญาต
นายวัชรากร พรมเกษา (6/3)
X ไม่มีผู้ปกครองมารับ
ออก 09:00 น.   เข้า 16:30 น.
  ไม่สบาย ไข้ขึ้นสูง
  อนุญาต
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม 053-795539
กลุ่มบริหารงานฝ่ายกิจการนักเรียน

โรงเรียนเทิงวิทยาคม

เลขที่ 278 ม.1 ต.เวียง อ.เทิง จ.เชียงราย 57160

08-6586-7999

ติดต่อสอบถาม

สำนักงานกิจการนักเรียน: (053) 79-5539
อีเมล : kitjakrantwk@thoengwit.ac.th
พัฒนาระบบโดย นายโยธิน ศิริเอ้ย