สถิตินักเรียนปัจจุบัน
 ประจำวันที่ 16 กรกฎาคม 2567
ชั้นชายหญิง รวม
ม.1215
247
462
14
0
3
0
0
2
ม.2215
245
460
15
0
1
1
0
11
ม.3210
239
449
14
0
2
0
0
31
ม.4174
233
407
0
0
0
1
0
3
ม.5189
218
407
0
0
0
0
0
0
ม.6158
238
396
0
0
0
1
0
4
รวม1,1611,4202,58143063051

ยอดนักเรียน 2,581 คน