ระบบสมัครนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2565

โรงเรียนเทิงวิทยาคม จังหวัดเชียงราย

(รอบทั่วไป)

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4
( นักเรียนทั่วไป )

วันจันทร์ ที่ 26 เดือนกันยายน พ.ศ.2565

นักเรียนคนใดที่มีความประสงค์เข้าเรียนในโรงเรียนเทิงวิทยาคม ให้ทำการยืนยันการเข้าเรียน ที่ปุ่ม ยืนยันสิทธิ์
311:20
ที่ใบสมัครที่ชื่อ - นามสกุลสถานะการรายงานตัวหมายเหตุ
140001นายภานุพงษ์ ยาไทยสงค์
( นักเรียนทั่วไป )
เข้าเรียน
31 มีนาคม 2565 เวลา 09:24 น.
ระบบถูกปิดอยู่
240002นายอดิศักดิ์ เตรียมคำ
( นักเรียนทั่วไป )
เข้าเรียน
31 มีนาคม 2565 เวลา 09:11 น.
ระบบถูกปิดอยู่
340003นายณภัทร ขันใจ
( นักเรียนทั่วไป )
เข้าเรียน
31 มีนาคม 2565 เวลา 09:28 น.
ระบบถูกปิดอยู่
440004นางสาวสิริยากร คนห้วย
( นักเรียนทั่วไป )
เข้าเรียน
31 มีนาคม 2565 เวลา 10:14 น.
ระบบถูกปิดอยู่
540005นางสาวณัฐณิชา คำบุบผา
( นักเรียนทั่วไป )
เข้าเรียน
31 มีนาคม 2565 เวลา 10:13 น.
ระบบถูกปิดอยู่
640006นางสาวมนัชญา ชัยชะนะ
( นักเรียนทั่วไป )
เข้าเรียน
31 มีนาคม 2565 เวลา 10:21 น.
ระบบถูกปิดอยู่
740007นางสาวชนิดาภา คำชื่น
( นักเรียนทั่วไป )
เข้าเรียน
31 มีนาคม 2565 เวลา 10:12 น.
ระบบถูกปิดอยู่
840008นางสาวจิณัฐตา จุ่มใจ
( นักเรียนทั่วไป )
เข้าเรียน
31 มีนาคม 2565 เวลา 09:59 น.
ระบบถูกปิดอยู่
940009นางสาวจุฬารัฐชยา อุ่นหล้า
( นักเรียนทั่วไป )
เข้าเรียน
31 มีนาคม 2565 เวลา 10:12 น.
ระบบถูกปิดอยู่
1040010นายไพโรจน์ ไทยภาทรัพย์
( นักเรียนทั่วไป )
เข้าเรียน
31 มีนาคม 2565 เวลา 09:26 น.
ระบบถูกปิดอยู่
1140011นางสาวภุมวารี ขัดแก้ว
( นักเรียนทั่วไป )
รอการยืนยันสิทธิ์
ระบบถูกปิดอยู่
1240012นายพรประวิชญ์ ปัญญา
( นักเรียนทั่วไป )
เข้าเรียน
31 มีนาคม 2565 เวลา 09:23 น.
ระบบถูกปิดอยู่
1340013เด็กชายณัฐวุฒิ จันทาพูน
( นักเรียนทั่วไป )
เข้าเรียน
31 มีนาคม 2565 เวลา 09:22 น.
ระบบถูกปิดอยู่
1440014นายชยังกูร แพงจ่อย
( นักเรียนทั่วไป )
เข้าเรียน
31 มีนาคม 2565 เวลา 09:29 น.
ระบบถูกปิดอยู่
1540015นางสาวลลิตา สอนแก้ว
( นักเรียนทั่วไป )
เข้าเรียน
31 มีนาคม 2565 เวลา 10:00 น.
ระบบถูกปิดอยู่
1640016นางสาวมนัสวี รู้กายา
( นักเรียนทั่วไป )
เข้าเรียน
31 มีนาคม 2565 เวลา 09:23 น.
ระบบถูกปิดอยู่
1740017นางสาวดรัลรัตน์ ธะนะคำมา
( นักเรียนทั่วไป )
เข้าเรียน
31 มีนาคม 2565 เวลา 10:32 น.
ระบบถูกปิดอยู่
1840018นางสาวชิดชนก โชติบุญ
( นักเรียนทั่วไป )
เข้าเรียน
31 มีนาคม 2565 เวลา 09:37 น.
ระบบถูกปิดอยู่
1940019นายกษิติ์เดช ทะนะใจ
( นักเรียนทั่วไป )
เข้าเรียน
3 เมษายน 2565 เวลา 22:40 น.
ระบบถูกปิดอยู่
2040020นายจารุภัทร แท่งทอง
( นักเรียนทั่วไป )
เข้าเรียน
31 มีนาคม 2565 เวลา 09:16 น.
ระบบถูกปิดอยู่
© 2020 Copyright : THOENGwit.ac.th
พัฒนาระบบโดย ครูโยธิน ศิริเอ้ย
278 หมู่ 1 ตำบลเวียง อำเภอเทิง จังหวัดเชียงราย 57160