ระบบสมัครนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2565

โรงเรียนเทิงวิทยาคม จังหวัดเชียงราย

(รอบทั่วไป)

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
( นอกเขตพื้นที่บริการ )

วันจันทร์ ที่ 26 เดือนกันยายน พ.ศ.2565

นักเรียนคนใดที่มีความประสงค์เข้าเรียนในโรงเรียนเทิงวิทยาคม ให้ทำการยืนยันการเข้าเรียน ที่ปุ่ม ยืนยันสิทธิ์
175:20
ที่ใบสมัครที่ชื่อ - นามสกุลสถานะการรายงานตัวหมายเหตุ
110001เด็กชายพีรวัส วงศ์วุฒิ
นอกเขตบริการ
เข้าเรียน
30 มีนาคม 2565 เวลา 10:14 น.
ระบบถูกปิดอยู่
210004เด็กหญิงจิราภา ไชยสถาน
นอกเขตบริการ
เข้าเรียน
30 มีนาคม 2565 เวลา 11:09 น.
ระบบถูกปิดอยู่
310007เด็กหญิงภัทราภรณ์ ป้องกัน
นอกเขตบริการ
เข้าเรียน
30 มีนาคม 2565 เวลา 09:14 น.
ระบบถูกปิดอยู่
410008เด็กหญิงสุชานันท์ หล้าธิ
นอกเขตบริการ
เข้าเรียน
29 มีนาคม 2565 เวลา 16:37 น.
ระบบถูกปิดอยู่
510009เด็กชายปฐมพร ศรีสมษัย
นอกเขตบริการ
เข้าเรียน
30 มีนาคม 2565 เวลา 12:58 น.
ระบบถูกปิดอยู่
610010เด็กหญิงณัฐณิชา จินะศรี
นอกเขตบริการ
เข้าเรียน
30 มีนาคม 2565 เวลา 23:33 น.
ระบบถูกปิดอยู่
710012เด็กชายอัยการ อุปคำ
นอกเขตบริการ
เข้าเรียน
30 มีนาคม 2565 เวลา 10:19 น.
ระบบถูกปิดอยู่
810014เด็กหญิงอริสา โยสุทะ
นอกเขตบริการ
เข้าเรียน
30 มีนาคม 2565 เวลา 10:48 น.
ระบบถูกปิดอยู่
910015เด็กหญิงชญาดา ขัดกันทา
นอกเขตบริการ
เข้าเรียน
30 มีนาคม 2565 เวลา 09:14 น.
ระบบถูกปิดอยู่
1010016เด็กหญิงภาพิมล แก้วดามเรือน
นอกเขตบริการ
เข้าเรียน
30 มีนาคม 2565 เวลา 09:44 น.
ระบบถูกปิดอยู่
1110018เด็กหญิงณภัทร ปันสุวรรณ์
นอกเขตบริการ
เข้าเรียน
31 มีนาคม 2565 เวลา 13:48 น.
ระบบถูกปิดอยู่
1210019เด็กหญิงปานิตยา บุญยัง
นอกเขตบริการ
เข้าเรียน
30 มีนาคม 2565 เวลา 09:51 น.
ระบบถูกปิดอยู่
1310020เด็กหญิงกัลยาณี รองทอง
นอกเขตบริการ
เข้าเรียน
29 มีนาคม 2565 เวลา 17:18 น.
ระบบถูกปิดอยู่
1410021เด็กชายอรุณพัฒน์ หารพรม
นอกเขตบริการ
เข้าเรียน
29 มีนาคม 2565 เวลา 17:40 น.
ระบบถูกปิดอยู่
1510024เด็กหญิงปุณยาพร สุนันต๊ะ
นอกเขตบริการ
เข้าเรียน
30 มีนาคม 2565 เวลา 09:19 น.
ระบบถูกปิดอยู่
1610029เด็กหญิงภูชิดา สิงห์รัตน์
นอกเขตบริการ
เข้าเรียน
29 มีนาคม 2565 เวลา 19:02 น.
ระบบถูกปิดอยู่
1710030เด็กชายกรธวัช นารินรักษ์
นอกเขตบริการ
เข้าเรียน
29 มีนาคม 2565 เวลา 17:52 น.
ระบบถูกปิดอยู่
1810031เด็กหญิงณัฐธิดา อโนทัย
นอกเขตบริการ
เข้าเรียน
30 มีนาคม 2565 เวลา 11:20 น.
ระบบถูกปิดอยู่
1910036เด็กชายรัฐภูมิ อุ่นเต็มใจ
นอกเขตบริการ
เข้าเรียน
29 มีนาคม 2565 เวลา 17:37 น.
ระบบถูกปิดอยู่
2010037เด็กหญิงวาทิตยา อินทรจักร
นอกเขตบริการ
เข้าเรียน
30 มีนาคม 2565 เวลา 11:04 น.
ระบบถูกปิดอยู่
© 2020 Copyright : THOENGwit.ac.th
พัฒนาระบบโดย ครูโยธิน ศิริเอ้ย
278 หมู่ 1 ตำบลเวียง อำเภอเทิง จังหวัดเชียงราย 57160