ระบบสมัครนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2565

โรงเรียนเทิงวิทยาคม จังหวัดเชียงราย

(รอบทั่วไป)

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
( ในเขตพื้นที่บริการ)

วันจันทร์ ที่ 26 เดือนกันยายน พ.ศ.2565

นักเรียนคนใดที่มีความประสงค์เข้าเรียนในโรงเรียนเทิงวิทยาคม ให้ทำการยืนยันการเข้าเรียน ที่ปุ่ม ยืนยันสิทธิ์
146:20
ที่ใบสมัครที่ชื่อ - นามสกุลสถานะการรายงานตัวหมายเหตุ
110002เด็กชายกฤติพงศ์ พลองกลาง
ในเขตบริการ
เข้าเรียน
30 มีนาคม 2565 เวลา 09:12 น.
ระบบถูกปิดอยู่
210003เด็กหญิงญาณิศา จารุจิตร
ในเขตบริการ
เข้าเรียน
30 มีนาคม 2565 เวลา 10:52 น.
ระบบถูกปิดอยู่
310005เด็กชายจิตรกัณฐ์ สุดวิไล
ในเขตบริการ
เข้าเรียน
30 มีนาคม 2565 เวลา 09:16 น.
ระบบถูกปิดอยู่
410006เด็กชายกิตติธัช แตงอ่อน
ในเขตบริการ
เข้าเรียน
30 มีนาคม 2565 เวลา 09:24 น.
ระบบถูกปิดอยู่
510011เด็กชายกิตติภพ ภู่สวัสดิ์
ในเขตบริการ
เข้าเรียน
29 มีนาคม 2565 เวลา 17:36 น.
ระบบถูกปิดอยู่
610013เด็กชายภานุวัฒน์ จิตสงคราม
ในเขตบริการ
เข้าเรียน
30 มีนาคม 2565 เวลา 10:28 น.
ระบบถูกปิดอยู่
710017เด็กชายปวริศว์ เทศสิงห์
ในเขตบริการ
เข้าเรียน
30 มีนาคม 2565 เวลา 09:51 น.
ระบบถูกปิดอยู่
810022เด็กหญิงเบญญาพร หมูแก้ว
ในเขตบริการ
เข้าเรียน
29 มีนาคม 2565 เวลา 17:20 น.
ระบบถูกปิดอยู่
910023เด็กหญิงภวรัญชน์ อุปรีย์
ในเขตบริการ
เข้าเรียน
29 มีนาคม 2565 เวลา 20:50 น.
ระบบถูกปิดอยู่
1010025เด็กหญิงสายธาร ม่วงไม้
ในเขตบริการ
เข้าเรียน
30 มีนาคม 2565 เวลา 09:25 น.
ระบบถูกปิดอยู่
1110026เด็กชายศุภกร สารจันทร์
ในเขตบริการ
เข้าเรียน
30 มีนาคม 2565 เวลา 10:11 น.
ระบบถูกปิดอยู่
1210028เด็กชายชุติเดช หัวนา
ในเขตบริการ
เข้าเรียน
30 มีนาคม 2565 เวลา 13:29 น.
ระบบถูกปิดอยู่
1310033เด็กชายอดิศักดิ์ วุฒิพรหม
ในเขตบริการ
เข้าเรียน
30 มีนาคม 2565 เวลา 09:25 น.
ระบบถูกปิดอยู่
1410035เด็กชายอภิรักษ์ เขื่อนเมฆ
ในเขตบริการ
เข้าเรียน
29 มีนาคม 2565 เวลา 16:30 น.
ระบบถูกปิดอยู่
1510038เด็กชายอโนชา เกษรจำปา
ในเขตบริการ
เข้าเรียน
30 มีนาคม 2565 เวลา 11:45 น.
ระบบถูกปิดอยู่
1610039เด็กชายภัทรนันท์ ทองจำรัส
ในเขตบริการ
เข้าเรียน
30 มีนาคม 2565 เวลา 09:15 น.
ระบบถูกปิดอยู่
1710040เด็กชายนนทกร ปันนิตมัย
ในเขตบริการ
เข้าเรียน
30 มีนาคม 2565 เวลา 10:54 น.
ระบบถูกปิดอยู่
1810041เด็กหญิงพิมพ์วิมล อินปันส่วน
ในเขตบริการ
เข้าเรียน
29 มีนาคม 2565 เวลา 17:44 น.
ระบบถูกปิดอยู่
1910042เด็กชายณัชพล ดงปาลี
ในเขตบริการ
เข้าเรียน
29 มีนาคม 2565 เวลา 18:22 น.
ระบบถูกปิดอยู่
2010043เด็กหญิงดาราพร ป้องคำ
ในเขตบริการ
เข้าเรียน
30 มีนาคม 2565 เวลา 09:47 น.
ระบบถูกปิดอยู่
© 2020 Copyright : THOENGwit.ac.th
พัฒนาระบบโดย ครูโยธิน ศิริเอ้ย
278 หมู่ 1 ตำบลเวียง อำเภอเทิง จังหวัดเชียงราย 57160