บัญชีรายชื่อนักกีฬา ประจำปีการศึกษา 2562

  ชนิด : กีฑา
ประเภท : ทุ่มน้ำหนักมอปลายชาย

คณะแสด

ที่ ชื่อ-นามสกุล เกียรติบัตร
1. นายภูริณัฐ นายด่าน