บัญชีรายชื่อนักกีฬา ประจำปีการศึกษา 2562

  ชนิด : กีฑา
ประเภท : ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย(ชาย) ประเภท วื่ง 100 เมตร

คณะแสด

ที่ ชื่อ-นามสกุล เกียรติบัตร
1. นายชินวัตร์ เป็กธนู