บัญชีรายชื่อนักกีฬา ประจำปีการศึกษา 2562

  ชนิด : กีฑา
ประเภท : ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น(ชาย) ประเภท วื่ง 4X400 เมตร

คณะแสด

ที่ ชื่อ-นามสกุล เกียรติบัตร
1. ด.ช.กีรติ แก้วจำปา
2. นายวุฒิชัย อินฟู
3. นายจตุรงค์ นาโพธิ์
4. นายพัชรพล นำแปง