บัญชีรายชื่อนักกีฬา ประจำปีการศึกษา 2562

  ชนิด : กีฑา
ประเภท : ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น(ชาย) ประเภท วื่ง 100 เมตร

คณะแสด

ที่ ชื่อ-นามสกุล เกียรติบัตร
1. นายพัชรพล นำแปง