บัญชีรายชื่อนักกีฬา ประจำปีการศึกษา 2562

  ชนิด : กีฑา
ประเภท : ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย(หญิง) ประเภท วื่ง 4X100 เมตร

คณะแสด

ที่ ชื่อ-นามสกุล เกียรติบัตร
1. น.ส.จุฑาทิพย์ สอนแก้ว
2. น.ส.อธิติยา ตาหล้า
3. น.ส.เนื้อทอง เบญจมหามังกร
4. น.ส.พรทิพย์ ติ๊ปกรณ์