บัญชีรายชื่อนักกีฬา ประจำปีการศึกษา 2562

  ชนิด : กีฑา
ประเภท : ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น(หญิง) ประเภท วื่ง 4X100 เมตร

คณะแสด

ที่ ชื่อ-นามสกุล เกียรติบัตร
1. ด.ญ.ศศิชา แสนเขื่อน
2. ด.ญ.เตือนตา ปันนิตมัย
3. ด.ญ.ธนารีย์ เพิ่มสิน
4. ด.ญ.ภคพร มูลคำ