บัญชีรายชื่อนักกีฬา ประจำปีการศึกษา 2562

  ชนิด : กีฑา
ประเภท : ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น(ชาย) ประเภท วื่ง 4X100 เมตร

คณะแสด

ที่ ชื่อ-นามสกุล เกียรติบัตร
1. ด.ช.ชินดนัย ปานเจริญ
2. ด.ช.ก้องภพ ใจแก้ว
3. นายจุฬารุ่ง วงศ์วุฒิ
4. นายกิตติกร อยู่ดี