บัญชีรายชื่อนักกีฬา ประจำปีการศึกษา 2562

  ชนิด : ตะกร้อ
ประเภท : ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1 (หญิง)

คณะแสด

ที่ ชื่อ-นามสกุล เกียรติบัตร
1. ด.ญ.รุจิรา ท้าวภูธร
2. ด.ญ.จุฬาลักษณ์ อุ่นหล้า
3. ด.ญ.นลินทิพย์ สมนาม
4. ด.ญ.พลอยน้ำเพชร อรุณสันติโรจน์
5. ด.ญ.ธัญชนก พุทมาตา