บัญชีรายชื่อนักกีฬา ประจำปีการศึกษา 2562

  ชนิด : ตะกร้อ
ประเภท : ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย(ชาย)

คณะแสด

ที่ ชื่อ-นามสกุล เกียรติบัตร
1. นายอรรถพล ธะนะหมอก
2. นายชินวัตร์ เป็กธนู
3. นายพงศกร ชมพูภเยาว์