บัญชีรายชื่อนักกีฬา ประจำปีการศึกษา 2562

  ชนิด : ตะกร้อ
ประเภท : ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย(หญิง)

คณะแสด

ที่ ชื่อ-นามสกุล เกียรติบัตร
1. น.ส.ณัฐชยา เหล็กแปลง
2. น.ส.พิมเกสร ไชยราช
3. น.ส.ศุภนุช จิตสวา