บัญชีรายชื่อนักกีฬา ประจำปีการศึกษา 2561

  ชนิด : ตะกร้อ
ประเภท : ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น(ชาย)

คณะแสด

ที่ ชื่อ-นามสกุล เกียรติบัตร
1. เด็กชายณรงค์ฤทธิ์ ใจตรอง
พิมพ์ 0 ครั้ง
2. เด็กชายเกียรติชัย แซ่ย่าง
พิมพ์ 0 ครั้ง
3. เด็กชายเมธิชัย ฟูจันทร์
พิมพ์ 0 ครั้ง
4. เด็กชายธนบดี อุทธิยา
พิมพ์ 0 ครั้ง
5. เด็กชายอนุวัชร์ ไม้ตรง
พิมพ์ 0 ครั้ง