บัญชีรายชื่อนักกีฬา ประจำปีการศึกษา 2562

  ชนิด : เปตอง
ประเภท : ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น(หญิง) ประเภททีม

คณะแสด

ที่ ชื่อ-นามสกุล เกียรติบัตร
1. ด.ญ.ชิษณุชา ทองสิทธิ์
2. ด.ญ.วรัญญา วรรณฎิ
3. ด.ญ.นฤตปรียา วงศ์ใหญ่