บัญชีรายชื่อนักกีฬา ประจำปีการศึกษา 2562

  ชนิด : เปตอง
ประเภท : ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น(ชาย) ประเภททีม

คณะแสด

ที่ ชื่อ-นามสกุล เกียรติบัตร
1. นายกิตติกร อยู่ดี
2. นายพิชยุ การช่างทำ
3. นายอินทุกร คำภัคดี