บัญชีรายชื่อนักกีฬา ประจำปีการศึกษา 2562

  ชนิด : เปตอง
ประเภท : ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย(หญิง) ประเภททีม

คณะแสด

ที่ ชื่อ-นามสกุล เกียรติบัตร
1. น.ส.สุธีธิดา ไกลถิ่น
2. น.ส.อธิติยา ตาหล้า
3. น.ส.ภัทรลดา ยศไกร