บัญชีรายชื่อนักกีฬา ประจำปีการศึกษา 2562

  ชนิด : เปตอง
ประเภท : ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย(ชาย) ประเภททีม

คณะแสด

ที่ ชื่อ-นามสกุล เกียรติบัตร
1. นายธีรกานต์ ตันถา
2. นายปฏิภาน ผาปิจวงศ์