บัญชีรายชื่อนักกีฬา ประจำปีการศึกษา 2562

  ชนิด : เปตอง
ประเภท : ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย(ชาย) ประเภทคู่

คณะแสด

ที่ ชื่อ-นามสกุล เกียรติบัตร
1. นายณัฐพนธ์ ยาก๋อง
2. นายกิตตินันท์ ชาติคง