บัญชีรายชื่อนักกีฬา ประจำปีการศึกษา 2562

  ชนิด : ปิงปอง
ประเภท : ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ประเภทคู่ผสม

คณะแสด

ที่ ชื่อ-นามสกุล เกียรติบัตร
1. น.ส.จุฑาทิพย์ สอนแก้ว
2. นายกฤชกร เกตนิ่ม