บัญชีรายชื่อนักกีฬา ประจำปีการศึกษา 2562

  ชนิด : ปิงปอง
ประเภท : ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น(หญิง) ประเภทคู่หญิง

คณะแสด

ที่ ชื่อ-นามสกุล เกียรติบัตร
1. ด.ญ.ชลธิชา หมื่นอินทร์
2. ด.ญ.ฐิติวรรณ จันคำเรือง