บัญชีรายชื่อนักกีฬา ประจำปีการศึกษา 2562

  ชนิด : ปิงปอง
ประเภท : ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย(หญิง) ประเภทคู่หญิง

คณะแสด

ที่ ชื่อ-นามสกุล เกียรติบัตร
1. น.ส.พสุดา โคตรมุงคุล
2. น.ส.ยุพารัตน์ พรมงาม