บัญชีรายชื่อนักกีฬา ประจำปีการศึกษา 2562

  ชนิด : ปิงปอง
ประเภท : ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น(ชาย) ประเภทคู่ชาย

คณะแสด

ที่ ชื่อ-นามสกุล เกียรติบัตร
1. นายเจญฎาภรณ์ อุตุภรณ์
2. นายนาวินต้า แจ่มแก้ว