บัญชีรายชื่อนักกีฬา ประจำปีการศึกษา 2562

  ชนิด : ปิงปอง
ประเภท : ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย(ชาย) ประเภทคู่ชาย

คณะแสด

ที่ ชื่อ-นามสกุล เกียรติบัตร
1. นายธนกร เรือนสิทธิ์
2. นายภูวดล รักเดช