บัญชีรายชื่อนักกีฬา ประจำปีการศึกษา 2562

  ชนิด : ปิงปอง
ประเภท : ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ประเภทคู่ผสม

คณะแสด

ที่ ชื่อ-นามสกุล เกียรติบัตร
1. ด.ญ.โยธิตา จุใจ
2. นายนาวินต้า แจ่มแก้ว