บัญชีรายชื่อนักกีฬา ประจำปีการศึกษา 2562

  ชนิด : ปิงปอง
ประเภท : ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น(ชาย) ประเภทชายเดี่ยว

คณะแสด

ที่ ชื่อ-นามสกุล เกียรติบัตร
1. นายพัชรพล นำแปง